Anslag för budgetåret 1997 m.m. i vad avser utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

BoUs betänkande 1996/97:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Bostadsbidrag (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringen gavs dessutom i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya regler för bostadsbidragen som skulle gälla från och med 1997. Utvärderingen skulle slutföras i början av 1997 så att eventuella regeländringar kunde tillämpas redan under samma år. Regeringen fick även i uppdrag att återkomma med förslag som gör det möjligt att betala ut bostadsbidrag direkt till hyresvärden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-21
Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:BoU1

Alla beredningar i utskottet

1996-11-21, 1996-11-19, 1996-11-07, 1996-11-05

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-10
4

Beslut

Beslut: 1996-12-10

Protokoll med beslut