Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1996

Beslut

Socialförsäkringsanslag (SfU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på socialförsäkringsområdet med i huvudsak endast den förändringen att de allmänna försäkringskassorna gavs ytterligare 33 miljoner kronor. Anslaget till Riksförsäkringsverket minskades i motsvarande mån. Budgetbeslutet innebar vidare att ikraftträdandet av regler om intjänande av ålderspension enligt det nya pensionssystemet flyttas fram till den 1 januari 1999. De första utbetalningarna enligt de reformerade reglerna påbörjas i januari 2001. Arbetsmarknadens parter gavs längre tid på sig för att avtala om höjning av åldersgränsen för avgångsskyldighet. Riksdagen godkände även regeringens förslag om en förkortning av den generella tiden för omställningspension för efterlevande, en växling mellan folkpension i form av efterlevandepension och pensionstillskott och en inkomstprövning av folkpension i form av änkepension. Kompensationsgraden i bostadstillägget till pensionärer sänktes, och det beslutades att värdet av fritidsbostad ska tas med i beräkningen av den inkomst som reducerar bostadstillägget. Samtidigt sker dock förbättringar av det särskilda bostadstillägget.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-19
Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:SfU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-18
4

Beslut

Beslut: 1996-12-18

Protokoll med beslut