Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen beslutade om regeringens budgetförslag på socialförsäkringsområdet. Försäkringskassa, kommun, landsting och länsarbetsnämnd fick möjlighet till fördjupad samverkan för att effektivare kunna använda tillgängliga resurser för bl.a. rehabilitering. Samverkan ska handla om en permanent och långsiktig verksamhet. Försäkringskassorna fick 814 miljoner kronor - 100 miljoner mer än regeringen föreslagit - i särskilda medel för att uppnå samverkansvinster. Högst 200 miljoner av dessa får användas för administration. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande bl.a. om att kvinnors och mäns olika behov av rehabilitering ska beaktas vid val av rehabiliteringsåtgärd. Vidare förkortades sjuklöneperioden till 14 dagar. Gränsen för förtida uttag av ålderspension höjdes från 60 till 61 år. Nivån för bostadstillägget till pensionärer höjdes från 83 % till 85 %. Vid beräkningen av bostadstillägget ska samboende i princip likställas med gifta. Barnbidragen höjdes med 110 kr per barn och månad. Flerbarnstilläggen, som avskaffades fr.o.m. år 1996, återinfördes. När det gäller underhållsstöd fick regeringen i uppdrag att återkomma i vårpropositionen med förslag som innebär att man i vissa fall ska kunna frångå principen om att återbetalningsskyldigheten ska grundas på inkomster från senast tillgängliga taxering.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

124 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-06
Justering: 1997-12-02
Betänkande 1997/98:SfU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-15
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut