Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2000

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Den undre gränsen om 100 kr, det s.k. golvet, slopas i bostadstillägget till pensionärer och taket höjs till 4 500 kr. När det gäller det särskilda bostadstillägget till pensionärer (SBTP) sker en höjning av vad som utgör skälig bostadskostnad till 5 700 kr per månad samt en höjning av gränsen för skälig levnadsnivå med 6 procentenheter. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2001. Kommunerna får fortsatt möjlighet att betala ut kompletterande bostadstillägg t.o.m. år 2002. Barnbidraget och det förlängda barnbidraget höjs med 100 kr per barn och månad fr.o.m. den 1 januari 2001. Flerbarnstillägget höjs i motsvarande mån. Adoptionsbidraget höjs till 40 0000 kr per adoption från den 1 januari 2001. Underhållsstöd ska fr.o.m. februari 2001 lämnas först fr.o.m. månaden efter det att föräldrarna flyttat isär eller rätten till stöd annars inträtt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med viss redaktionell ändring. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

152 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2000-11-28
Betänkande 2000/01:SfU1

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Den undre gränsen om 100 kr, det s.k. golvet, slopas i bostadstillägget till pensionärer och taket höjs till 4 500 kr. När det gäller det särskilda bostadstillägget till pensionärer (SBTP) föreslås en höjning av vad som utgör skälig bostadskostnad till 5 700 kr per månad samt att gränsen för skälig levnadsnivå höjs med 6 procentenheter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Kommunerna får fortsatt möjlighet att betala ut kompletterande bostadstillägg t.o.m. år 2002. Barnbidraget och det förlängda barnbidraget höjs med 100 kr per barn och månad fr.o.m. den 1 januari 2001. Flerbarnstillägget höjs i motsvarande mån. Adoptionsbidraget höjs till 40 0000 kr per adoption från den 1 januari 2001. Underhållsstöd skall fr.o.m. februari 2001 lämnas först fr.o.m. månaden efter det att föräldrarna flyttat isär eller rätten till stöd annars inträtt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-08
4

Beslut

Beslut: 2000-12-12

Protokoll med beslut