Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2003

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 7 miljarder kronor i anslag till invandrare och flyktingar för 2004. Av pengarna går 2,3 miljarder kronor till integrationspolitiken och 4,7 miljarder kronor till migrationspolitiken. Regeringen fick i uppdrag att återkomma till riksdagen med följande förslag: Migrationsverket ska endast ha ansvar för att utreda de ensamkommande barnens asylskäl. Barnen ska få en särskild företrädare. Företrädaren utses inom 24 timmar och ges en form av vårdnadsansvar för barnet. Socialtjänsten ska ha ansvaret för de ensamkommande barnen redan vid ankomsten och ge dem boende och stöd. På ett tidigt stadium ska socialtjänsten ta ställning till om barnet ska ges en familjehemsplacering. Migrationsverket ska också ges möjlighet att sluta avtal med ett antal kommuner om mottagande av ensamkommande barn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Riksdagen biföll dels reservation 11 under punkt 12 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-11
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-11-26
Trycklov: 2003-11-26
Reservationer 18
Betänkande 2003/04:SFU2

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 7 miljarder kronor i anslag till invandrare och flyktingar för 2004. Av pengarna går 2,3 miljarder kronor till integrationspolitiken och 4,7 miljarder kronor till migrationspolitiken. Ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill att regeringen ska föreslå förbättringar i mottagandet av ensamkommande barn. Dessa partier har majoritet när riksdagen ska besluta. Det innebär att regeringen kan få i uppdrag att återkomma till riksdagen med följande förslag: Migrationsverket ska endast ha ansvar för att utreda de ensamkommande barnens asylskäl. Barnen ska få en särskild företrädare. Företrädaren utses inom 24 timmar och ges en form av vårdnadsansvar för barnet. Socialtjänsten ska ha ansvaret för de ensamkommande barnen redan vid ankomsten och ge dem boende och stöd. På ett tidigt stadium ska socialtjänsten ta ställning till om barnet ska ges en familjehemsplacering. Migrationsverket ska också ges möjlighet att sluta avtal med ett antal kommuner om mottagande av ensamkommande barn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-04
4

Beslut

Beslut: 2003-12-09
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen godkänner att under 2004 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 300 000 000 kr,
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 14 000 000 kr efter 2004,
c) Riksdagen anvisar anslagen inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för budgetåret 2004 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
a) Riksdagen godkänner att under 2004 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 300 000 000 kr,
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för ramanslaget 12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 14 000 000 kr efter 2004,
c) Riksdagen anvisar anslagen inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för budgetåret 2004 enligt utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 8 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 19 i denna del, 2003/04:Sf230 yrkande 1, 2003/04:Sf233, 2003/04:Sf249 yrkande 21, 2003/04:Sf368 yrkandena 1-12, 2003/04:Sf402 yrkandena 17, 30, 31 och 33 och 2003/04:Sf403 yrkandena 11, 30, 41 och 43-46.

2. Integrationsverkets uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf264, 2003/04:Sf296 och 2003/04:Sf346 yrkande 2.

3. Kvinnors och flickors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U255 yrkande 9, 2003/04:Sf283, 2003/04:Sf325 yrkande 28 och 2003/04:A371 yrkande 28.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c19003
fp42006
kd00276
v25005
mp15002
-0000
Totalt231482743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skolan och integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf239.

5. Statsbidrag till invandrarorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf306 och 2003/04:Sf318.

6. Det kommunala flyktingmottagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf396 yrkandena 3-6 och 2003/04:Sf402 yrkandena 29 och 30.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01903
fp42006
kd00276
v25005
mp15002
-0000
Totalt260192743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Migrationsverkets resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf230 yrkande 2, 2003/04:Sf271 yrkande 2 och 2003/04:Sf357 yrkandena 1, 3 och 28.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (mp)

8. Asylansökan i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf249 yrkande 22.

Reservation 7 (fp)

9. Avgifter i tillståndsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf309.

10. Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf209, 2003/04:Sf279 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf334 och 2003/04:So570 yrkande 3.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c18004
fp42006
kd27006
v02505
mp03122
-0000
Totalt265281244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Mottagande av asylsökande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf224, 2003/04:Sf403 yrkande 25 och 2003/04:So417 yrkande 1.

Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (v)

12. Ensamkommande barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf249 yrkande 9, 2003/04:Sf319, 2003/04:Sf396 yrkande 9 och 2003/04:Sf403 yrkandena 27-29.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m04807
c01903
fp04206
kd02706
v12405
mp01502
-0000
Totalt130175143

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

13. Skola m.m. för barn utan uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf263, 2003/04:Sf271 yrkande 5 och 2003/04:Sf357 yrkandena 7, 8 och 11.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c19003
fp42006
kd10266
v25005
mp01502
-0000
Totalt264152644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Vidarebosättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U264 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf249 yrkande 12, 2003/04:Sf303 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Sf403 yrkande 21.

Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp04206
kd00276
v25005
mp14102
-0000
Totalt236432743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Handläggarkompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf357 yrkande 4.

Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd27006
v25005
mp01502
-0000
Totalt29115043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Rättshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf403 yrkande 8.

Reservation 17 (kd)

17. Utvärdering av resurserna till minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf215.

Reservation 18 (kd)