Utbildningsutskottets betänkande
1996/97:UBU02

Anslag till studiestöd


Innehåll

1996/97
UbU2

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
förslag i budgetpropositionen för år
1997  om utgiftsområde 15 Studiestöd
jämte de under den allmänna motionstiden
1996 väckta motionsyrkanden som  har
samband med regeringens förslag.
Regeringens  förslag  tillstyrks  på
samtliga punkter.
Den 1 juli 1997 inleds en femårig
satsning på vuxenutbildning. Regeringen
har bl.a. föreslagit att ett särskilt
utbildningsbidrag införs som skall gälla
i avvaktan på ställningstagande till ett
nytt         studiestödssystem.
Utbildningsbidraget skall kunna  utgå
under högst ett studieår till arbetslösa
mellan 25 och 55 år och i vissa fall
anställda.
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna,   Vänsterpartiet   och
Kristdemokraterna har inte deltagit i
beslutet om anslagen med hänvisning till
att deras samlade budgetalternativ har
avslagits av riksdagen genom beslutet om
ramar för utgiftsområdena. Dessa partier
redovisar i särskilda yttranden sina
budgetalternativ för utgiftsområdet.
Utskottet   behandlar   också
motionsyrkanden som har anknytning till
Studiestödsutredningen (SOU 1996:90) och
regeringens aviserade proposition nästa
år  om  ett  nytt studiestödssystem.
Samtliga dessa yrkanden avstyrks.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1996/97:1
Budgetpropositionen, utgiftsområde  15
Studiestöd föreslagit
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
studiestödslagen (1973:349),
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
kommunalskattelagen (1928:370),
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring,
4.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
semesterlagen (1977:480),
5. att riksdagen godkänner riktlinjerna
för det särskilda utbildningsbidraget i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnitt  4  under  anslaget  A  3
Vuxenstudiestöd m.m.,
6. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd  enligt sammanställning  i
bilaga 2 till detta betänkande.
Lagförslagen återfinns som bilaga 3,
bilaga 4, bilaga 5 respektive bilaga 6
till detta betänkande.

Motionerna

1996/97:Ub478 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de ekonomiska villkoren för
föräldrar som studerar.
1996/97:Ub502 av Christina Axelsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om läshandikappade studenters
rätt till anpassad kurslitteratur  i
högskoleutbildningen.
1996/97:Ub504 av Andreas Carlgren m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  finansieringssystem  för
utbildning och kompetensutveckling,
1996/97:Ub513 av Birgitta Gidblom m.fl.
(s)  vari  yrkas att riksdagen  hos
regeringen begär en översyn  av  de
ekonomiska villkoren för att möjliggöra
att  barn  ur  "arbetarklassen"  kan
studera.
1996/97:Ub514 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
47. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd enligt i motionen redovisad
uppställning (tabell 1),
48. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördelning på anslag
inom utgiftsområde 15 Studiestöd för
åren 1998 och 1999 enligt tabell 1 i
motionen.
1996/97:Ub701 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär förslag till ny studiefinansiering
och studiestöd i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Ub702 av Sten Tolgfors (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
en  utredning om en ny modell  för
studielån i bank i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Ub703 av Inger Lundberg m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag som öppnar möjligheter  till
dispens från 48-årsgränsen för NT svux
när särskilda skäl föreligger,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag som öppnar möjligheter  till
dispens  från  kravet  om  fem  års
yrkesverksamhet i Sverige för NT svux
när särskilda skäl föreligger.
1996/97:Ub704 av Ewa Larsson m.fl. (mp)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär att en utredning om studiehjälp
snarast tillsätts.
1996/97:Ub705 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om grunderna till den sociala
snedrekryteringen till högre utbildning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om underliggande orsaker till
den låga andel av befolkningen som går
vidare   till   en  eftergymnasial
utbildning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av konkurrens  i
administrationen           av
studiemedelssystemet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förutsättningar för att göra
ett medvetet val av lånenivå för studie-
medel,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett system med studiemedel i
proportion till antal avklarade poäng,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   kompetens-   och
utbildningskonton för  ett  livslångt
lärande,
7. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd  med  de  ändringar  i
förhållande till regeringens förslag som
framgår  av  i  motionen  redovisad
uppställning.
1996/97:Ub706 av Inger Davidson m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett av de viktigaste
målen för en studiestödsreform skall
vara att minska skuldsättningen och om
att   öka  bidragets  andel   av
totalbeloppet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   att    avskaffa
inkomstprövningen för studielån,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en viss studietakt skall
krävas för att studerande skall  få
åtnjuta studiemedel,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att återbetalningen  av
studielån bör ske efter förmåga,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att alla som studerar på en
viss nivå inom utbildningsväsendet bör
ha rätt till likvärdigt studiestöd,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att de som kompletterar
grundskole- eller gymnasienivå bör få
ett särskilt förmånligt stöd,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett  återinförande  av
utbildningsbidrag med  låneandel  för
studerande i arbetsmarknadsutbildning,
8. att riksdagen avslår regeringens
förslag   om   ett  differentierat
studiestödssystem inom N/T-området med
utgångspunkt   från   ålder   och
arbetslivserfarenhet,
9. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om stipendier till godkända
studenter inom kommunal och  statlig
vuxenutbildning,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att barntillägget i svuxa bör
återinföras,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om social trygghet,
12. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd  med  de  ändringar  i
förhållande till regeringens förslag som
framgår  av  i  motionen  redovisad
uppställning.
1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 1 Studiehjälp m.m. anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag
minskat anslag med 40 000 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 2 Studiemedel m.m. anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag
ökat anslag med 25 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under
anslagen A 2 Studiemedel m.m. och A 7
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande
vid  vissa  naturvetenskapliga  och
tekniska utbildningar anvisa  ett  i
förhållande till regeringens  förslag
minskat anslag med 618 000 000 kr att
fördelas mellan anslagen i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1996/97:Ub708 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett sammanhållet studiestöd,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett nytt studiestöd bör
genomföras från den 1 juli 1998,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om redovisning av erfarenheter
av  särskilt  vuxenstudiestöd  till
studerande vid vissa naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar,
4. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd  med  de  ändringar  i
förhållande till regeringens förslag som
framgår  av  i  motionen  redovisad
uppställning.
1996/97:Ub709 av Roland Larsson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbetalning av studiemedel.
1996/97:So426 av Roland Larsson m.fl.
(c) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om studiestödssystemet.
1996/97:Kr604 av Fanny Rizell och Inger
Davidson (kd) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  medelstilldelning  till
barntillägget i svuxa,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   det   särskilda
utbildningsbidraget.

Utskottet

1. Inledning
Riksdagen har den 22 november  1996
fastställt utgiftsramen för budgetåret
1997 för utgiftsområde 15 Studiestöd
(prop. 1996/97:1, bet. FiU1, rskr. 53).
Ramen omfattar 16 884 miljoner kronor.
I   det   följande   behandlar
utbildningsutskottet regeringens förslag
under utgiftsområdet och de under den
allmänna  motionstiden  1996  väckta
motions-yrkanden som har samband med
regeringens förslag.
Först  behandlas  anslagen  under
utgiftsområdet.        Utskottets
ställningstagande  till  regeringens
samlade  förslag  om  anslag  inom
utgiftsområdet redovisas i ett därpå
följande  avsnitt. Därefter behandlas
motionsyrkanden som har anknytning till
Studiestödsutredningen (SOU 1996:90) och
regeringens aviserade proposition om ett
nytt studiestödssystem.
2. Anslagen
Under utgiftsområdet redovisas kostnader
för olika former av ekonomiskt stöd till
enskilda under studier. Kostnaderna för
myndigheten Centrala stu-
diestödsnämnden (CSN) beräknas  under
utgiftsområde  16  Utbildning  och
universitetsforskning.
Vissa  anslag  är  rättighetsstyrda.
Anslagsbelastningen är beroende av bl.a.
antalet utbildningsplatser samt av de
studerandes studieinriktning och val av
studiestöd. Bestämmelserna som reglerar
rätten till studiestöd och återbetalning
av   studielån  finns  bl.a.   i
studiestödslagen  (1973:349)  och  i
studiestödsförordningen (1973:418) samt
i CSN:s tillämpningsföreskrifter.
A 1 Studiehjälp m.m.
De utgifter som belastar anslaget är
kostnader    för    studiebidrag,
inackorderingstillägg och extra tillägg
enligt 3 kap. studiestödslagen. Vidare
betalas från anslaget ersättning till
svenska elever utomlands för dagliga
resor enligt särskild förordning (CSNFS
1983:17)  samt  stipendier  enligt
förordningen (1995:559) om stipendium
efter genomfört basår inom komvux.
Regeringen räknar med att ca 314 000
elever kommer att få studiebidrag under
år 1997. Kostnaden har beräknats till
1 684,8 miljoner kronor.
Medelsbehovet för utbetalning av extra
tillägg  uppgår till 153,1  miljoner
kronor för år 1997.
Inackorderingstillägg beräknas betalas
ut till ca 3 000 elever under år 1997.
Regeringen har beräknat medelsbehovet
till 43,1 miljoner kronor.
Kostnaderna för dagliga resor till och
från skolan för studerande utomlands
beräknas till 390 000 kr.
Studerande som genomgått basåret inom
kommunal och statlig vuxenutbildning med
godkänt resultat kan få ett stipendium
på 10 000 kr. Regeringen har beräknat 40
miljoner kronor för detta ändamål år
1997.
Regeringen  har sammanlagt  beräknat
anslaget till 1 921 405 000 kr.
I motionerna 1996/97:Ub707 (m) yrkande
1,  1996/97:Ub705  (fp)  yrkande  7
(delvis), 1996/97:Ub708 (v) yrkande 4
(delvis)  och  1996/97:Ub706  (kd)
yrkandena 9 och 12 (delvis) föreslås
avslag  på  regeringens  förslag  om
stipendier till studerande som genomgått
basårsutbildning med godkänt resultat.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
I  samband med att stipendier  vid
basårsutbildning inom komvux infördes
anförde utbildningsutskottet  i  sitt
yttrande till socialförsäkringsutskottet
att det är angeläget med en ökning av
andelen   naturvetenskapligt/tekniskt
utbildade och att stipendiet utgör en
lämplig stimulans för denna typ  av
utbildning   (bet.   1994/95:UbU5y).
Utskottet har ingen annan uppfattning
nu.  Utskottet  ansluter  sig  till
regeringens beräkning av anslaget och
anser att riksdagen bör avslå motionerna
1996/97:Ub705  yrkande  7  (delvis),
1996/97: Ub706 yrkandena 9  och  12
(delvis), 1996/97:Ub707 yrkande 1 och
1996/97: Ub708 yrkande 4 (delvis).
A 2 Studiemedel m.m.
De utgifter som belastar anslaget är
dels studiemedel i form av studiebidrag,
dels räntesubventioner och avskrivning
av studielån som ingår som en del i
studiemedel,  särskilt vuxenstudiestöd
(svux) och särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa (svuxa). Dessutom belastas
anslaget av avskrivningar av studielån
som ingått som en del i studiehjälp
enligt äldre bestämmelser.
Anslaget belastas även av kostnader för
avskrivning  och  inlösen  av  vissa
studielån med statlig kreditgaranti i
enlighet med kungörelsen (1961:384) om
avskrivning av lån för studier eller på
grund av att låntagaren avlidit eller
varit varaktigt betalningsoförmögen.
Under år 1996 är det maximala beloppet
i studiemedel 7 059 kr per månad, varav
1 962 kr är bidrag.
Regeringen bedömer att kostnaden för
studiebidrag kommer att  uppgå  till
4  964,5  miljoner kronor år  1997.
Utgiften för räntor och avskrivningar
beräknas uppgå till 4 520,9 miljoner
kronor.
Ränteinbetalningarna skall fr.o.m. år
1997  tillföras  en  inkomsttitel  i
statsbudgeten i stället för som  nu
anslaget. Ränteinbetalningarna beräknas
uppgå till 989 miljoner kronor. Detta
belopp har i stället tillförts anslaget.
Regeringen föreslår en besparing på 25
miljoner kronor inom området för studier
utomlands.  Totalt  har  regeringen
beräknat kostnaderna under anslaget till
9 485,4 miljoner kronor.
I motion 1996/97:Ub707 (m) yrkande 2
föreslås  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag ökat anslag med 25
miljoner kronor. Motionärerna avvisar
regeringens förslag till besparing på
området  för  studier utomlands.  De
framhåller att studier utomlands är av
stor vikt för kvaliteten och valfriheten
i studierna. I yrkande 3 i motionen
föreslås att anslagen A 2 Studiemedel
och A 7 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa naturvetenskapliga
och  tekniska utbildningar sammanlagt
minskas med 618 miljoner kronor.
Enligt  motion  1996/97:Ub706  (kd)
yrkandena 3, 7 och 12 (delvis) föreslås
sammanlagt besparingar på anslaget med
1  600 miljoner kronor. Motionärerna
anser att 500 miljoner kronor kan sparas
genom  krav på viss studietakt  för
erhållande av studiemedel (yrkande 3).
En besparing på 700 miljoner kronor bör
kunna genomföras genom återinförande av
utbildningsbidrag  med  lånedel  för
studerande  i arbetsmarknadsutbildning
(yrkande 7). Därutöver har en besparing
på 400 miljoner kronor beräknats med
hänvisning till att motionärerna har
räknat med en lägre utbyggnadstakt i
högskolan.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att det är möjligt att genomföra en
besparing på 25 miljoner kronor inom
området   för  studier  utomlands.
Regeringen har i propositionen pekat på
att  de studerandes möjligheter till
studier utomlands inte i någon nämnvärd
omfattning beskärs. Avsikten är  att
besparingen  skall  genomföras  genom
ändrade     tillämpningsföreskrifter
beträffande studiestöd i samband med
ferietid.
Utskottet är inte berett att tillstyrka
de omfattande förslag till besparingar
under anslaget som föreslagits i motion
1996/97:Ub706.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till beräkning av anslaget och
anser   sålunda   att   motionerna
1996/97:Ub706 yrkandena 3, 7 och 12
(delvis) och 1996/97: Ub707 yrkandena 2
och 3 (delvis) bör avslås.
Regeringen  föreslår  en  ändring  i
studiestödslagen (1973:349). Låntagare
kan, avseende lån tagna före år 1989,
enligt gällande bestämmelser få sitt
årsbelopp sänkt om skulden vid frivillig
återbetalning,   avskrivning   eller
återkrav minskar med minst 1 000 kr.
Nuvarande gräns på 1 000 kr har enligt
regeringen visat sig vara  låg  och
medfört många små beloppsjusteringar.
Regeringen anser att årsbeloppet skall
räknas om först när skulden minskar med
minst en tredjedel av basbeloppet för
avgiftsåret.  De  ändrade  reglerna
föreslås träda i kraft den 1 januari
1997. Årsbeloppet skall beräknas enligt
de nya föreskrifterna från år 1998.
Förslaget  medför  en  ändring  i
övergångsbestämmelserna       till
studiestödslagen.
Utskottet föreslår att riksdagen antar
förslaget till lag om ändring i studie-
stödslagen.
A 3 Vuxenstudiestöd m.m.
De utgifter som belastar anslaget är
kostnader   för  korttidsstudiestöd,
internatbidrag    och    särskilt
vuxenstudiestöd  (svux)  i  form  av
vuxenstudiebidrag. Från anslaget betalas
också   utgifter   för   särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) i
form av vuxenstudiebidrag.
Korttidsstudiestöd och internatbidrag
Korttidsstudiestöd får beviljas  till
arbetstagare som deltar i studiecirklar,
kurser i komvux och statens skolor för
vuxna och i vissa s.k. korta kurser vid
folkhögskolor. Stöd lämnas för studier i
svenska,  engelska och matematik  på
grundskole-  och  gymnasienivå,  för
studier i samhällskunskap som motsvarar
sådana moment som ingår i den kommunala
vuxenutbildningen samt för studier som
syftar till att utveckla handikappades
färdigheter   och   kunskaper   om
handikappet.    Korttidsstudiestödet
ersätter förlorad arbetsförtjänst och
uppgår till 75 kr per timme.
Internatbidrag  kan  beviljas  till
deltagare  i  korta  kurser  vid
folkhögskolor och vid statens skolor för
vuxna för ovan nämnda studier. Bidraget,
som kan beviljas både arbetstagare och
icke arbetstagare, är 327 kr per dygn.
Regeringen har beräknat 36,4 miljoner
kronor i medel för korttidsstudie-stöd
och internatbidrag för budgetåret 1997.
Utskottet     tillstyrker
medelsberäkningen.
Särskilt vuxenstudiestöd och särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa
Särskilt  vuxenstudiestöd (svux)  kan
beviljas för studier på grundskole- och
gymnasienivå  samt  för  yrkesteknisk
högskoleutbildning (YTH). Svux är  i
första hand avsett för dem som har kort
tidigare utbildning och tar ledigt för
att studera. För rätt till särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa)
dr  det grundläggande villkoret  att
sökanden är helt eller delvis arbetslös.
Regeringen beräknar att svux och svuxa
kan beviljas sammanlagt ca
73 000 studerande under budgetåret 1997.
Kostnaden beräknas till totalt 2 772,9
miljoner kronor.
I motion 1996/97:Ub705 (fp) yrkande 7
(delvis)  minskas  anslaget  med  64
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag. Motionärerna anser
att det särskilda vuxenstudiestödet för
YTH-utbildningar skall tas bort.
Enligt motionerna 1996/97:Ub706 (kd)
yrkande  10  och 1996/97:Kr604  (kd)
yrkande 3 bör barntillägget i svuxa
återinföras. I den först nämnda motionen
har  100  miljoner kronor  tillförts
anslaget för detta ändamål. Motionärerna
framhåller att barntillägget för många
ensamstående, lågutbildade kvinnor har
inneburit möjligheter att studera. Många
har nu tvingats avbryta sina studier.
Utskottet vill när det gäller särskilt
vuxenstudiestöd  till YTH-utbildningar
anföra följande.
Utskottet anser det angeläget att värna
YTH-utbildningar,   eftersom   denna
utbildningsform har stor betydelse både
för den enskildes utvecklingsmöjligheter
och för att tillgodose industrins behov
av kompetens för vissa kvalificerade
funktioner.  Utskottet  anser  att
riksdagen bör avslå förslaget i motion
1996/97:Ub705 yrkande 7 (delvis) om att
det särskilda vuxenstudiestödet för YTH-
utbildningarna skall tas bort.
När det gäller frågan om barntillägget
i svuxa vill utskottet hänvisa till vad
socialförsäkringsutskottet  anförde  i
denna  fråga  i  samband  med  att
barntillägget  togs bort:  Utskottet
delar  regeringens  uppfattning  att
barntillägget inte är förenligt med den
inkomstbortfallsprincip som gäller för
vuxenstudie-stöden och att  familjens
storlek i stället bör beaktas inom ramen
för familjepolitiken (1994/95:SfU12, s.
23). Utskottet hänvisar också till att
frågor  om studiestöd för närvarande
bereds   inom   regeringskansliet.
Regeringen har i propositionen meddelat
att  den  avser att återkomma  till
riksdagen  under år  1997  med  ett
ställningstagande          till
Studiestödsutredningens förslag om ett
sammanhållet studiestöd (SOU 1996:90).
Utskottet  tillstyrker  regeringens
medelsberäkning avseende svux och svuxa
och  avstyrker  de  nu  föreliggande
yrkandena.
Särskilt utbildningsbidrag
Riksdagen   har   godkänt   (bet.
1995/96:FiU15,  rskr.  307)  att  en
särskild utbildningssatsning  görs  i
enlighet  med  de  av  regeringen
presenterade    riktlinjerna    i
propositionen om vissa åtgärder för att
halvera arbetslösheten till år 2000,
m.m. (prop. 1995/96:222). Den särskilda
vuxenutbildningssatsningen skall göras
under fem år med start den 1 juli 1997.
Avsikten   är  att   man   under
genomförandeperioden   i   praktiskt
utvecklingsarbete  och  i  konkret
tillämpning skall pröva former och få
erfarenheter som kan ligga till grund
för  en  successiv  reformering  av
vuxenutbildningen. Satsningen omfattar
sammanlagt 100 000 platser. Samtidigt
införs ett särskilt utbildningsbidrag
som  skall  gälla  i  avvaktan  på
ställningstagande  till  ett  nytt
studiestödssystem.
Regeringen föreslår att personer mellan
25 och 55 år som är arbetslösa skall få
möjlighet att under högst ett studieår
(normalt  nio  månader)  studera  på
motsvarande   grundskole-    eller
gymnasienivå    med     särskilt
utbildningsbidrag motsvarande beloppet i
arbetslöshetsersättning eller  kontant
arbetsmarknadsstöd. Anställda mellan 25
och 55 år som har förvärvsarbetat under
minst  fem år skall ges motsvarande
möjlighet förutsatt att berörda lokala
parter  har  slutit  avtal   där
arbetsgivaren åtar sig att som ersättare
anställa en långtidsarbetslös  person
inskriven   vid  arbetsförmedlingen.
Beloppsmässigt innebär det att bidraget
kommer att utgöra högst 12 408 kr och
lägst 5 060 kr per månad.
Regeringen  har  beräknat  resurser
motsvarande  ca  50 000  årsplatser.
Kostnaderna för andra halvåret  1997
beräknas till 1 912,6 miljoner kronor.
Regeringen  anser  att   särskilt
utbildningsbidrag  i  likhet   med
arbetslöshets-ersättning  och  kontant
arbetsmarknadsstöd   skall   utgöra
skattepliktig  inkomst.   Regeringen
föreslår   därför   ändringar   i
kommunalskattelagen (1928:370), i lagen
(1962:381) om allmän försäkring och i
semesterlagen (1977:480). Samtidigt görs
i   dessa   författningar   vissa
följdändringar i anledning av tidigare
riksdagsbeslut. Genom ett förbiseende
har en hänvisning till lagen (1983:1030)
om  särskilt  vuxenstudiestöd  för
arbetslösa inte gjorts i punkt 12 av
anvisningarna   till    32    §
kommunalskattelagen och i 11 kap. 2 §
och  22 kap. 15 § lagen om allmän
försäkring.
I motion 1996/97:Kr604 (kd) yrkande 4
tas  frågan  upp om  det  särskilda
utbildningsbidraget. Motionärerna anser
det tveksamt om vuxna arbetslösa kommer
att  våga påbörja en 2-3  år  lång
utbildning om man bara får stöd på a-
kassenivå under det första året. De
anser    att    det   särskilda
utbildningsbidraget skulle kunna omfatta
alla vuxna arbetslösa i åldern 25-55 år
som   saknar   grundskole-   och
gymnasieutbildning.  Regeringen  bör
enligt motionärerna, med utgångspunkt
från erfarenheterna av hur många och
vilka som söker ettåriga utbildningar,
återkomma med förslag om finansiering.
Utskottet ansluter sig till regeringens
förslag att personer mellan 25 och 55 år
som är arbetslösa skall få möjlighet att
under högst ett studieår studera på
motsvarande grundskole- och gymnasienivå
med   särskilt   utbildningsbidrag.
Anställda mellan 25 och 55 år som har
förvärvsarbetat under minst fem år skall
ges  motsvarande  möjlighet  under
förutsättning att berörda lokala parter
gjort   en   överenskommelse   där
arbetsgivaren åtar sig att som ersättare
anställa en långtidsarbetslös  person
inskriven vid arbetsförmedlingen.
Utskottet hänvisar till vad regeringen
anfört  om  att villkoren  för  det
särskilda  utbildningsbidraget  skall
gälla i avvaktan på ställningstagande
till  ett  nytt  studiestödssystem.
Regeringen har som utskottet tidigare
redovisat anmält att den avser att under
år 1997 återkomma till riksdagen i denna
fråga. Utskottet anser att riksdagen bör
godkänna vad regeringen förordat  om
riktlinjer   för   det   särskilda
utbildningsbidraget och avslå  motion
1996/97:Kr604 yrkande 4.
Utskottet har inget att erinra mot
regeringens förslag till ändringar i
kommunalskattelagen, lagen om  allmän
försäkring och semesterlagen.  Såvitt
gäller lagen om allmän försäkring har
denna lag nyligen ändrats av riksdagen
(bet. 1996/97:FiU1, rskr. 53). Det i
bilaga 5 återgivna lagförslaget  har
justerats i enlighet därmed. Riksdagen
bör anta regeringens förslag till lag om
ändring    i   kommunalskattelagen
(1928:370),  lag  om  ändring  i
semesterlagen (1977:480) samt lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring, det sistnämnda lagförslaget
i lydelse enligt bilaga 5.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
riksdagen  dels  bör  godkänna  vad
regeringen förordat om riktlinjer för
det särskilda utbildningsbidraget, dels
bör anvisa det av regeringen  under
anslaget  föreslagna totala  beloppet
på 4 721 951 000 kr.
A 4 Timersättning vid vissa
vuxenutbildningar
De utgifter som belastar anslaget är
kostnader  för  timersättning  vid
svenskundervisning för invandrare (sfi)
och timersättning för utvecklingsstörda
(särvux). Vidare belastas anslaget av
utgifter för studiesocialt stöd  vid
vissa kurser i teckenspråk samt bidrag
för kostnader för resor och boende för
döva eller hörselskadade elever samt
elever vid Rh-anpassad utbildning enligt
förordningen (1995:667) om bidrag till
vissa funktionshindrade elever.
Regeringen har beräknat det sammanlagda
medelsbehovet  under  anslaget  till
149 746 000 kr.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslagsbelopp.
A 5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål
Från anslaget betalas utgifter för stöd
till produktion av studielitteratur för
högskolestuderande som är synskadade,
rörelsehindrade  eller  dyslektiker.
Anslaget disponeras av Talboks-  och
punktskriftsbiblioteket (TPB)  som  i
samverkan med andra bibliotek  skall
förse   synskadade   och   andra
läshandikappade med litteratur.
Regeringen informerar om att anslaget
under flera år har överskridits till
följd av att antalet utbildningsplatser
ökat  i  högskolan  och  att  fler
läshandikappade studerande har utnyttjat
platserna. För att bättre kunna bedöma
behovet av resurser för kommande år
måste  resultatstyrningen  förbättras,
anser regeringen. Målen för verksamheten
kommer därför att anges tydligare i
regleringsbrevet så att verksamheten och
anslagsutvecklingen noga kan följas.
Regeringen anser att TPB bör få ett
bemyndigande  att  beställa  sådan
produktion  av studentlitteratur  som
förfaller  till  betalning   under
budgetåret 1998 till ett belopp av 6
miljoner kronor.
Regeringen har beräknat anslaget till
22 576 000 kr för år 1997.
I motion 1996/97:Ub502 (s) påpekas att
antalet högskoleplatser ökar och att
detta naturligtvis även medför att fler
synskadade kommer att bli antagna till
högskoleutbildning. Det finns en risk
att läshandikappade studerande inte får
tillgång till anpassad litteratur på
grund av att TPB saknar tillräckliga
resurser.  Motionären  anser   att
verksamheten   med   att   förse
funktionshindrade högskolestudenter med
anpassad studielitteratur bör garanteras
i lag.
Utskottet hänvisar till vad regeringen
i  propositionen  anfört  om  bl.a.
förutsättningar för att kunna bedöma
behovet  av resurser under anslaget.
Utskottet utgår från att regeringen noga
följer utvecklingen och anser det inte
påkallat med ett särskilt uttalande från
riksdagen i frågan. Utskottet avstyrker
därmed motionen.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslagsbelopp.
A 6 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa lärarutbildningar
De utgifter som belastar anslaget är
kostnader för vuxenstudiebidrag  till
studerande vid utbildning som leder till
specialpedagogexamen   samt    vid
påbyggnadsutbildning till sådan examen.
Studerande som antas till utbildning har
i princip rätt till stödet.
Av regeringens redovisning framgår att
en jämförelse mellan budget och utfall
budgetåret   1994/95   visar   ett
anslagsöverskridande  om  knappt  17
miljoner  kronor.  Prognosen   för
anslagsbelastningen under  innevarande
budgetår  visar  att  den  aktuella
påbyggnadsutbildningen   i   större
utsträckning än tidigare anordnas genom
kortare kurser och på deltid, varför
medelsramen inte beräknas överskridas
under innevarande år.
Regeringen konstaterar att det alljämt
råder brist på speciallärare. Regeringen
beräknar därför att ett oförändrat antal
studerande dvs. ca 1 400 kommer att
beviljas  vuxenstudiebidrag år  1997.
Medelsbehovet  under  anslaget  har
beräknats till 57 409 000 kr.
I motion 1996/97:Ub708 (v) yrkande 4
(delvis)     framhålls     att
specialpedagogutbildning i allt större
utsträckning  numera  anordnas  genom
kortare kurser och genom deltidsstudier.
Motionärerna anser därför att  detta
anslag kan utgå.
Utskottet  vill  med  anledning  av
yrkandet anföra följande.
Utskottet  erinrar om att  särskilt
vuxenstudiestöd endast  beviljas  för
heltids-  och deltidsstudier om minst
halvtid (7 kap. 5 § studiestödslagen).
Utskottet konstaterar att regeringen vid
sin beräkning av anslaget har tagit
hänsyn till att påbyggnadsutbildning i
större utsträckning än tidigare anordnas
genom kortare kurser och på deltid.
Utskottet konstaterar även i likhet med
regeringen att det alljämt råder brist
på speciallärare. Det är därför enligt
utskottets  bedömning  angeläget  att
systemet med särskilt vuxenstudiestöd
finns  kvar  för  studerande  vid
specialpedagogutbildning.
Utskottet  tillstyrker regeringens
förslag  till  anslagsberäkning  och
avstyrker därmed motion 1996/97:Ub708
yrkande 4 i denna del.
A 7 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar
De utgifter som belastar anslaget är
kostnader för vuxenstudiestöd  enligt
förordningen  (1995:819)  om  vissa
naturvetenskapliga   och   tekniska
högskoleutbildningar  med   särskilt
vuxenstudiestöd m.m. Studerande som är
behöriga att antas kan beviljas stöd.
För  att  stimulera  intresset  för
naturvetenskap  och  teknik  beslöt
riksdagen  (prop.  1994/95:139,  bet.
UbU15, rskr. 353) under våren 1995 att
en särskild utbildningssatsning skulle
göras inom högskolan om totalt 9 000
platser. De studerande som antas till
dessa platser erbjuds studiestöd enligt
reglerna för särskilt vuxenstudiestöd
(svux), som normalt är en förmånligare
stödform än vanliga studiemedel (bet.
1994/95:SfU15, rskr. 279). Insatsen är
tillfällig  och  antagningen  till
utbildningsplatserna avser endast tre
tillfällen med början hösten 1995. Vid
första antagningstillfället antogs ca
1 900 personer. Preliminära uppgifter
för hösten 1996 visar att drygt 2 800
studenter  har  antagits.   Enligt
regeringens bedömning kommer resterande
platser att kunna fyllas vid  nästa
antagningstillfälle dvs. hösten 1997.
Regeringen  har beräknat  utgifterna
under anslaget till 525 571 000 kr för
år 1997.
I motion 1996/97:Ub708 (v) yrkande 3
hänvisas  till  vad  regeringen   i
propositionen anfört om att den noggrant
följer utbildningssatsningen och att den
inhämtat    erfarenheter    från
antagningsmyndigheterna   och   CSN.
Motionärerna anser att det finns ett
allmänt intresse att ta del av dessa
kunskaper och att regeringen snarast
öppet  bör  redovisa  materialet  på
lämpligt sätt.
Utskottet utgår från att regeringen
redovisar  erfarenheterna  av  den
särskilda utbildningssatsningen avseende
N/T-utbildningar. Utskottet anser detta
vara  rimligt  och  delar  således
motionärernas  uppfattning.  Utskottet
anser emellertid inte att något särskilt
uttalande från riksdagen i frågan är
påkallat. Riksdagen bör därför avslå
motionen.
Enligt motion 1996/97:Ub703 (s) bör
riksdagen hos regeringen begära förslag
som öppnar möjligheterna till dispens
från 48-årsgränsen för erhållande av N/T-
svux.  Motionärerna anser att rigida
åldersgränser, som helt utestänger äldre
arbetslösa  från  angelägna  studier,
rimmar illa med det uttalade målet om
 livslång utbildning . En möjlighet till
dispens bör öppnas i de fall CSN efter
samråd  med  den  enskilde   och
arbetsmarknadsmyndigheterna finner att
det föreligger särskilda skäl (yrkande
1). CSN bör också ges möjlighet att, om
det finns särskilda skäl, ge dispens
från  kravet  på  minst  fem  års
yrkesverksamhet i Sverige för erhållande
av stödet (yrkande 2).
Utskottet har förståelse för vad som
framförts i motionen om dispens från
gällande regler för erhållande av N/T-
svux. Utskottet överblickar emellertid
inte de praktiska möjligheterna  att
inför den sista antagningsomgången när
det   gäller   denna   särskilda
utbildningssatsning uttryckligen förorda
ändringar i reglerna. Det bör ankomma på
regeringen att göra den bedömningen.
Utskottet avstyrker bifall till motion
1996/97:Ub703.
I motionerna 1996/97:Ub705 (fp) yrkande
7  (delvis)  och 1996/97:Ub706  (kd)
yrkande 8 föreslås avslag på regeringens
förslag om medel under detta anslag.
Motionärerna  framhåller  att  samma
studiefinansiella villkor måste gälla
för alla som studerar vid högskolan. Det
är  djupt  orättvist  att  ha  ett
differentierat studiestödssystem  inom
N/T-området, med utgångspunkt från ålder
och arbetslivserfarenhet, inte minst vid
jämförelse med dem som läser eller har
läst  naturvetenskap och teknik  med
vanliga  studiemedel. Även i  motion
1996/97:Ub707 (m) yrkande 3 föreslås en
minskning av bl.a. detta  anslag  i
förhållande till regeringens förslag.
Motionärerna  har  föreslagit   en
sammanlagd besparing på anslaget A 2
Studiemedel m.m. och detta anslag på 618
miljoner kronor.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
I samband med att särskilt studiestöd
till   studerande   vid   vissa
naturvetenskapliga   och   tekniska
utbildningar infördes våren 1995 anförde
utskottet   i   sitt   yttrande
(1994/95:UbU6y)           till
socialförsäkringsutskottet  bl.a.  att
förslaget  om en satsning  på  N/T-
utbildning utgjorde ett välkommet bidrag
till de ansträngningar som görs för att
öka kompetensen på detta område. De
regler som regeringen avsåg att utforma
för studiestödet var väl anpassade till
de grupper som borde komma i fråga för
denna utbildning. Utskottet har ingen
annan  uppfattning nu och  avstyrker
yrkandena om besparingar på anslaget.
Riksdagen  bör  godkänna  regeringens
förslag om medel under anslaget.
Utskottet behandlar slutligen yrkande 47
i motion 1996/97:Ub514 vari Miljöpartiet
redovisar   sitt   ställningstagande
beträffande samtliga anslag under detta
utgiftsområde avseende budgetåret 1997.
Miljöpartiet föreslår inga förändringar
i förhållande till regeringens förslag.
Yrkandet  är   tillgodosett   med
regeringens förslag, varför det  bör
avslås.
Övrigt
I  motion  1996/97:Ub514 yrkande  48
redovisas Miljöpartiets uppfattning om
anslagen avseende budgetåren 1998 och
1999. Inte heller i fråga om dessa år
föreslås   några  förändringar   i
förhållande  till de  av  regeringen
beräknade  sammanlagda  beloppen  för
utgiftsområdet avseende åren 1998 och
1999.
Utskottet  anser  att  regeringens
beredning av budgetförslag för åren 1998
och 1999 bör avvaktas, varför yrkandet
avstyrks.
3. Sammanfattande förslag till anslag
budgetåret 1997 inom utgiftsområde 15
Studiestöd
Med hänvisning till vad utskottet har
anfört  i  det  föregående  föreslår
utskottet att riksdagen med bifall till
regeringens förslag anvisar  anslagen
under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt
uppställningen i bilaga  1,  spalten
Utskottets förslag. I bilaga 2 redovisas
regeringens  och oppositionspartiernas
förslag till anslag.
4. Förslag om förändrat studiestöd m.m.
Studiestödsutredningen har i juni 1996
till regeringen överlämnat betänkandet
Sammanhållet studiestöd (SOU 1996:90).
Betänkandet remissbehandlas under hösten
1996.   Regeringen   redovisar   i
budgetpropositionen att den avser att
återkomma till riksdagen under år 1997
med   ett  ställningstagande  till
utredningens förslag.
I flera motioner aktualiseras frågor
med anknytning till utformningen av ett
nytt studiestödssystem.
I motion 1996/97:Ub701 (m) redovisar
moderaterna sina synpunkter  på  ett
framtida   studiestödssystem.   De
framhåller  att ett studiestödssystem
skall  kunna fungera i livets olika
skeden  och för människor  i  olika
situationer. Ett studiestödssystem måste
vara  långsiktigt  och  präglas  av
tydlighet, flexibilitet och respekt för
enskilda människors behov och önskemål.
Yngre  studenter  behöver  ett  väl
fungerande, överblickbart system  för
studielån  som uppmuntrar  till  låg
skuldsättning och snabb  avbetalning.
Vuxna med försörjningsansvar som  är
etablerade  i yrkeslivet kommer  att
behöva    ett    helt    nytt
finansieringssystem.    Motionärerna
föreslår  en  modell med  personliga
kompetenskonton. För personer som saknar
grundläggande utbildning och  behöver
kompetenshöjningar i för  arbetslivet
viktiga  kärnämnen kan finansieringen
delvis  lösas  inom  ramen   för
kompetenskonton,  delvis  krävs  en
beredskap att studera parallellt med
ordinarie arbete. Social snedrekrytering
kan  till  viss  del  lösas  genom
förändringar i studiestödssystemet, som
måste utformas så att det blir tydligt
att utbildning och rimliga lån inte är
något att rädas för. Ett mer renodlat
annuitetsbaserat  återbetalningssystem
förordas. Motionärerna begär  förslag
till  ett  nytt studiestödssystem  i
enlighet med det i motionen redovisade.
Även i motionerna 1996/97:Ub705 (fp)
yrkandena 1-5 och 1996/97: Ub478 (fp)
yrkande  3  behandlas  frågor  med
anknytning  till  ett  nytt  studie-
stödssystem. I den sist nämnda motionen
begärs förslag som stärker de ekonomiska
villkoren  för  föräldrar  som  vill
studera. Barntillägget i svux och svuxa
var ofta avgörande för att arbetslösa
och/eller ensamstående kvinnor skulle
kunna studera. Motionärerna utgår från
att regeringens kommande förslag till
nytt studiestödssystem får en acceptabel
och socialt värdig utformning. I den
först nämnda motionen framförs förslag
om  ett  system  med studiemedel  i
proportion till antal avklarade poäng
(yrkande 5). Motionärerna anser att det
är viktigt att varje student själv ges
möjlighet att ange önskat lånebelopp upp
till   maximinivån.  En   grundlig
information om återbetalningsvillkoren
måste ges till varje student (yrkande
4).    En   huvuduppgift    för
studiemedelsreformerna sedan år 1965 har
varit att komma till rätta med den
sociala snedrekryteringen till  högre
utbildning.  Motionärerna  anser  att
mycket talar för att reformer för att
komma  till  rätta med den  sociala
snedrekryteringen i första hand  bör
inriktas på grund- och gymnasieskolan.
Den sociala snedrekryteringen grundläggs
tidigt (yrkande 1). Motionärerna pekar
också på att en grundläggande orsak till
den låga andel av befolkningen som går
vidare till en eftergymnasial utbildning
är att högre studier inte lönar sig
tillräckligt. Det är inte alla som vill
skuldsätta sig utan att veta att den
investering som görs med lånade pengar
även ger en hygglig ekonomisk utdelning
(yrkande 2). Motionärerna anser vidare
att det bör öppnas en möjlighet för fler
än   CSN,   t.ex.   banker   och
försäkringsbolag,   att    hantera
utbetalning av studiemedel (yrkande 3).
Enligt motion 1996/97:Ub706 (kd) bör
ett av de viktigaste målen för  en
studiestödsreform  vara  att  minska
skuldsättningen och öka bidragets andel
av   totalbeloppet  (yrkande   1).
Motionärerna  anser   vidare   att
inkomstprövningen borde avskaffas helt
för att ge studenterna möjlighet att
påverka sin ekonomi genom sidoinkomster
(yrkande  2).  Återbetalningen  av
studielån bör ske efter förmåga, t.ex.
genom att höginkomsttagare betalar en
högre  andel  av sin årsinkomst  än
låginkomsttagare (yrkande 4). Principen
att alla som studerar på en viss nivå
inom utbildningsväsendet bör ha rätt
till ett likvärdigt studiestöd framhålls
i yrkande 5. Vidare anser motionärerna
att de som kompletterar sin utbildning
på grundskole- eller gymnasienivå bör få
ett  särskilt  förmånligt  studiestöd
(yrkande 6). Motionärerna tar också upp
frågor om studenternas sociala trygghet.
Studenter måste ha rätt till i princip
samma     grundtrygghet     som
förvärvsarbetande. Det finns också andra
frågor som är viktiga under studietiden
och  som, framhålls det i motionen,
förtjänar en översyn, t.ex. frågan om
försäkring för arbetsskada (yrkande 11).
Enligt motion 1996/97:Ub708 (v) yrkande
1  bör  de olika studiestödsformerna
samordnas i ett enda samlat enhetligt
studiestöd. Motionärerna pekar på att
studiestödets  utformning  har  stor
betydelse för att motverka den sociala
snedrekryteringen till högre utbildning
och för kvinnors möjlighet till studier.
Enligt motion 1996/97:Ub702 (m) bör
dagens system för studielån avskaffas.
En  modell där bankerna tillåts och
uppmuntras att ta över utlåning  av
studiemedel bör utredas. Banklånen bör
liksom andra banklån vara avdragsgilla.
Med ett sådant system skulle det skapas
incitament för studenterna att begränsa
skuldens storlek, anser motionären.
I motion 1996/97:Ub513 (s) begärs en
översyn av de ekonomiska villkoren för
att   möjliggöra  för  barn   ur
 arbetarklassen  att studera. De nya
reglerna   för   studielån   ökar
avbetalningstrycket. Enligt motionärerna
kan utbildningssatsningen med 30 000 nya
högskoleplatser, tvärt emot sitt syfte,
komma att vidga kunskapsklyftan om den
inte kompletteras med en ekonomisk plan.
Enligt motion 1996/97:So426 (c) yrkande
6 måste det nya studiestödssy-stemet ta
hänsyn till de speciella problem och
förutsättningar           som
funktionshandikappade har. De bör på
samma sätt som övriga studenter kunna
bedriva studier inom ramen för  ett
sammanhållet studiestödssystem.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
riksdagen inte föregripa den beredning
av studiestödsfrågorna som pågår inom
regeringskansliet.  Utskottet  anser
således  att  riksdagen  bör  avslå
motionerna  1996/97:Ub478 yrkande  3,
1996/97:Ub513,      1996/97:Ub701,
1996/97:Ub702, 1996/97:Ub705 yrkandena
1-5, 1996/97:Ub706 yrkandena 1, 2, 4, 5,
6 och 11, 1996/97:Ub708 yrkande 1 och
1996/97:So426 yrkande 6.
Frågan om tidpunkt för genomförande av
ett nytt studiestödssystem tas upp i
motion 1996/97:Ub708 (v) yrkande  2.
Motionärerna pekar på att det särskilda
utbildningsbidraget, som är av temporär
karaktär och som införs den 1 juli 1997,
föreslås  lämnas  under  längst  ett
studieår. Tidsbegränsningen omöjliggör
för många kortutbildade och studieovana
att uppnå avsedd kompetens. Motionärerna
begär att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att ett  nytt
studiestöd bör genomföras från den 1
juli 1998. De avstår i nuläget från att
hemställa om en utökning av tiden för
särskilt utbildningsbidrag.
Utskottet  anser  inte  heller  att
riksdagen     bör     föregripa
beredningsarbetet av studiestödsfrågorna
med  ett uttalande om tidpunkt  för
genomförande   av   ett    nytt
studiestödssystem. Utskottet anser att
motion 1996/97:Ub708 yrkande  2  bör
avslås av riksdagen.
I motion 1996/97:Ub704 (mp) begärs att
en utredning om studiehjälp tillsätts
snarast. Studiestödsutredningen har nu
lämnat sitt betänkande. I regeringens
uppdrag till utredningen saknas  ett
viktigt område, studiehjälpen. Det finns
många frågor kring studiehjälpen som
behöver ses över t.ex. konstruktion av
bidraget,    bidragsbelopp    och
åldersgränser.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionen anföra följande.
Studiehjälp  lämnas för  studier  i
gymnasieskolan eller annan  gymnasial
utbildning t.o.m. vårterminen det år då
den studerande fyller 20 år. Studiehjälp
består av studiebidrag, extra tillägg
och        inackorderingstillägg.
Studiebidraget är lika stort som det
allmänna barnbidraget, dvs. 640 kr per
månad under år 1996. Utskottet  kan
konstatera  att Studiestödsutredningen
delvis har berört frågor i anslutning
till studiehjälpen. Bl.a. föreslås en
vidgad möjlighet för ungdomar som har
slutfört en gymnasieutbildning att få
studiemedel före 20 års ålder. Utskottet
är inte berett att tillstyrka yrkandet
om   en  särskild  utredning  om
studiehjälpen. Riksdagen bör  avvakta
regeringens   förslag   om   nytt
studiestödssystem även i den här frågan.
Ett  system  med  kompetens-  och
utbildningskonton för  ett  livslångt
lärande föreslås i motion 1996/97:Ub705
(fp) yrkande 6. Motionärerna framhåller
att det behövs ett helt nytt system för
att människor skall kunna finansiera
bl.a. vidareutbildning. Det nuvarande
avdragsgilla  pensionssparandet  borde
kunna breddas till ett pensions- och
utvecklingssparande . Även  i  motion
1996/97:Ub504 (c) yrkande 1 begärs ett
nytt  system  för  finansiering  av
utbildning,  kompetensutveckling  och
kontinuerligt  lärande.  Motionärerna
pekar på att en modell kan vara ett
system  med ett delat ansvar mellan
arbetstagare, arbetsgivare och samhälle.
Utskottet  har  tidigare  behandlat
motionsyrkanden med förslag om kompetens-
och    utbildningskonton    (bet.
1995/96:UbU8,  yttr.  1995/96:UbU2y,
UbU6y, UbU7y) och då avstyrkt  dem.
Utskottet  anser  att  regeringens
överväganden och förslag med anledning
av Studiestödsutredningens förslag bör
avvaktas. Utskottet vill också hänvisa
till att frågor om vuxnas möjlighet till
kompetenshöjning utreds av kommittén Ett
nationellt kunskapslyft för vuxna (dir.
1995:67). Kommittén skall  bl.a.  ta
ställning till vilken ansvarsfördelning
som skall gälla mellan den offentligt
finansierade   utbildningen    och
arbetslivet  för  olika  typer  av
utbildningsinsatser. Kommitténs uppdrag
skall vara slutfört senast den 1 mars
1997. Med hänvisning till vad utskottet
anfört bör yrkandena avslås.
I motion 1996/97:Ub709 (c) framhålls
att det i regel tar upp emot en månad
innan  studenterna får  sina  första
studiemedel. För många studenter  är
detta  ett stort problem. Motionären
anser att den första utbetalningen av
studiemedel skulle kunna förskotteras
t.ex. direkt hos utbildningsanordnaren
eller att någon form av lånemöjlighet i
avvaktan på studiemedel öppnas.
Utskottet hänvisar till att regeringen
under   anslaget   till   Centrala
studiestödsnämnden (utgiftsområde  16)
föreslagit  en permanentning  av  en
tillfällig  resursförstärkning  till
myndigheten med hänvisning till  att
kraven  på studiestödsadministrationen
förväntas öka under de närmaste åren.
Regeringen  utgår  från  att  CSN
ytterligare kommer att kunna förbättra
servicen  och  tillgängligheten  för
allmänheten under år 1997. Utskottet
anser att motionen bör avslås.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande anslag  under
utgiftsområde 15
att  riksdagen dels godkänner vad
regeringen förordat om riktlinjer för
det  särskilda utbildningsbidraget,
dels anvisar medel i enlighet med
utskottets förslag i bilaga 1, dels
ock avslår motionerna 1996/97: Ub502,
1996/97:Ub514    yrkande    47,
1996/97:Ub703, 1996/97:Ub705 yrkande
7, 1996/97:Ub706 yrkandena 3, 7, 8,
9,  10  och 12, 1996/97:  Ub707,
1996/97:Ub708  yrkande  4  samt
1996/97:Kr604 yrkandena 3 och 4,
2.           beträffande
studiestödslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i stu-
diestödslagen (1973:349),
3.           beträffande
kommunalskattelagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
kommunalskattelagen (1928:370),
4. beträffande lagen om allmän
försäkring
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen i denna  del  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring i lydelse enligt bilaga 5,
5. beträffande semesterlagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
semesterlagen (1977:480),
6. beträffande redovisning av
den särskilda N/T-satsningen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub708 yrkande 3,
7. beträffande anslagen avseende
budgetåren 1998 och 1999
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub514 yrkande 48,
8. beträffande utformningen av
ett nytt studiestödssystem
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub478 yrkande 3,  1996/97:
Ub513, 1996/97:Ub701, 1996/97:Ub702,
1996/97:Ub705   yrkandena   1-5,
1996/97:Ub706 yrkandena 1, 2, 4, 5, 6
och 11, 1996/97:Ub708 yrkande 1 och
1996/97:So426 yrkande 6,
res. 1 (m)
res.  2  (fp)  -
delvis
res. 3 (v) - delvis
res. 4 (kd)
9.  beträffande tidpunkt  för
genomförande   av   ett   nytt
studiestödssy-
stem
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub708 yrkande 2,
res. 3 (v) - delvis
10. beträffande utredning  om
studiehjälp
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub704,
res. 5 (mp)
11. beträffande kompetens- och
utbildningskonton
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub504  yrkande  1   och
1996/97:Ub705 yrkande 6,
res.  2  (fp)  -
delvis
res. 6 (c)
12. beträffande utbetalning av
studiemedel
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub709.
Stockholm den 28 november 1996
På utbildningsutskottets vägnar
Jan Björkman

I beslutet har deltagit: Jan Björkman
(s),  Bengt Silfverstrand  (s),  Eva
Johansson (s), Ingegerd Wärnersson (s),
Rune Rydén (m)1, Agneta Lundberg (s),
Andreas Carlgren (c), Torgny Danielsson
(s), Ulf Melin (m)1, Tomas Eneroth (s),
Britt-Marie  Danestig-Olofsson  (v)1,
Majléne  Westerlund Panke (s),  Hans
Hjortzberg-Nordlund (m)1, Gunnar Goude
(mp),  Inger  Davidson  (kd)1,  Ulf
Kristersson (m)1 och Ola Ström (fp)1.
1 Har ej deltagit i beslutet under
moment 1

Reservationer

1. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem (mom. 8)
Rune Rydén, Ulf Melin, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Ulf Kristersson (alla m)
anför:
Vi  hänvisar  till  vår  partimotion
1996/97:Ub701, där vi för fram ett antal
förslag som enligt vår mening leder till
ökad studiemotivation, mer dynamik i
utbildningsinsatserna och högre kvalitet
i studieresultaten. Vi anser att dessa
förändringar bör genomföras snarast.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under moment 8 bort hemställa:
8. beträffande utformningen av ett
nytt studiestödssystem
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub701 och med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ub478 yrkande 3,
1996/97:Ub513,  1996/97:   Ub702,
1996/97:Ub705   yrkandena   1-5,
1996/97:Ub706 yrkandena 1, 2, 4, 5, 6
och 11, 1996/97:Ub708 yrkande 1 och
1996/97:So426 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
2. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem, m.m. (mom. 8 och 11)
Ola Ström (fp) anför:
Folkpartiet liberalerna har i motionerna
1996/97:Ub478   och   1996/97:Ub705
redovisat synpunkter med anknytning till
hur studiestödssystemet bör utformas. Vi
har bl.a. pekat på att barntillägget i
svux och svuxa ofta var avgörande för
att arbetslösa och/eller ensamstående
kvinnor skulle kunna studera, och vi
utgår  från att regeringens kommande
förslag till nytt studiestödssy- stem
får en acceptabel och socialt värdig
utformning. Jag hänvisar i övrigt till
våra motioner.
Jag anser att det behövs en ny form av
finansiering av bl.a. vidareutbildning.
Ett  system  med  kompetens-  och
utbildningskonton, där människor ges en
möjlighet att på gynnsamma villkor spara
och låna pengar för att vidareutbilda
sig bör införas. Jag anser att det
nuvarande avdragsgilla pensionssparandet
borde kunna breddas till ett pensions-
och utvecklingssparande , med möjlighet
att delvis kunna ta ut pengar före
pensioneringen för att möjliggöra bl.a.
utbildning. Vidare bör individer mellan
30 och 55 år ges möjlighet att låna
pengar av det allmänna pensionssystemet.
Frågan   om   kompetens-    och
utbildningskonton bör närmare utredas.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under momenten 8 och  11
bort hemställa:
8. beträffande utformningen av ett
nytt studiestödssystem
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub478 yrkande 3
och 1996/97:Ub705 yrkandena 1-5 och
med   avslag   på   motionerna
1996/97:Ub513,     1996/97:Ub701,
1996/97:Ub702,     1996/97:Ub706
yrkandena 1, 2, 4, 5, 6 och 11,
1996/97:Ub708  yrkande  1   och
1996/97:So426 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
11.  beträffande  kompetens-  och
utbildningskonton
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub705 yrkande 6  och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub504
yrkande  1  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
3. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem, m.m. (mom. 8 och 9)
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anför:
Vänsterpartiet   har   i   motion
1996/97:Ub708 redovisat sin bedömning av
hur ett framtida studiestödssystem bör
utformas. Enligt vår uppfattning bör de
olika studiestödsformerna samordnas i
ett enda samlat studiestöd. Hur stu-
diestödet utformas är av stor betydelse
för  att  motverka  den  sociala
snedrekryteringen till högre utbildning
och för kvinnors möjlighet till studier.
Jag anser att ett nytt studiestöd bör
genomföras från den 1 juli 1998. Det
särskilda utbildningsbidraget, som är av
temporär karaktär i avvaktan på ett nytt
studiestödssystem,  föreslås   kunna
erhållas  endast under ett studieår.
Tidsbegränsningen omöjliggör för många
kortutbildade och studieovana att uppnå
avsedd kompetensnivå.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under momenten 8 och 9
bort hemställa:
8. beträffande utformningen av ett
nytt studiestödssystem
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub708 yrkande 1  och  med
avslag på motionerna 1996/97:Ub478
yrkande   3,  1996/97:   Ub513,
1996/97:Ub701,     1996/97:Ub702,
1996/97:Ub705 yrkandena 1-5, 1996/97:
Ub706 yrkandena 1, 2, 4, 5, 6 och 11
och 1996/97: So426 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
9.  beträffande  tidpunkt  för
genomförande   av   ett   nytt
studiestödssy-
stem
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub708 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
4. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem (mom. 8)
Inger Davidson (kd) anför:
Kristdemokraterna  har  i   motion
1996/97:Ub706 redovisat sina synpunkter
på   utformningen  av  ett  nytt
studiestödssystem.  Vi  vill  bl.a.
framhålla att ett av de viktigaste målen
för en studiestödsreform bör vara att
minska skuldsättningen och öka bidragets
andel av totalbeloppet. Vi anser det
också  mycket viktigt att alla  som
studerar  på  en  viss  nivå  inom
utbildningsväsendet får ett likvärdigt
studiestöd. I övrigt hänvisar jag till
Kristdemokraternas förslag i motionen.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att  utskottet under moment 8  bort
hemställa:
8. beträffande utformningen av ett
nytt studiestödssystem
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub706 yrkandena 1, 2, 4, 5, 6
och 11 och med avslag på motionerna
1996/97:Ub478    yrkande    3,
1996/97:Ub513,     1996/97:Ub701,
1996/97:Ub702,  1996/97:Ub705  yr-
kandena 1-5, 1996/97:Ub708 yrkande 1
och 1996/97:So426 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
5. Utredning om studiehjälp (mom. 10)
Gunnar Goude (mp) anför:
Jag anser i likhet med vad som framförts
i motion 1996/97:Ub704 att en utredning
om studiehjälp snarast bör tillsättas i
syfte  att  utvärdera  de  nuvarande
reglerna.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att  utskottet under moment 10 bort
hemställa:
10.  beträffande  utredning  om
studiehjälp
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub704 som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
6. Kompetens- och utbildningskonton
(mom. 11)
Andreas Carlgren (c) anför:
Ett livslångt lärande förutsätter bl.a.
återkommande    utbildning    och
kompetensutveckling. Finansieringen av
den kontinuerliga kompetensutvecklingen
kommer att vara en nyckelfråga. Ett
system för finansiering av kontinuerligt
lärande måste utformas. En modell kan
vara ett system med delat ansvar mellan
arbetstagare, arbetsgivare och samhälle.
I samband med löneförhandlingar skall
arbetsgivare och anställda kunna avsätta
en  del  av  löneutrymmet  på  ett
utbildningskonto    eller     en
kompetensförsäkring. För att stimulera
överenskommelser   mellan   fackliga
organisationer  och  arbetsgivare  om
kompetensutveckling bör staten  bidra
genom   att  avsättningarna   blir
skattemässigt gynnade.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att  utskottet under moment 11 bort
hemställa:
11.  beträffande  kompetens-  och
utbildningskonton
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub504 yrkande 1  och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub705
yrkande  6  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,

Särskilda yttranden
1. Anslag under utgiftsområde 15 (mom.
1)
Rune Rydén, Ulf Melin, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Ulf Kristersson (alla m)
anser:
Moderata samlingspartiet har i motioner
föreslagit en alternativ budget för år
1997. Den framgår av reservation 47 i
finansutskottets  betänkande  1996/97:
FiU1. För utgiftsområde 15 föreslog vi
en minskning med sammanlagt 633 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag. Riksdagens majoritet har genom
beslutet om ekonomiska ramar valt en
annan inriktning av politiken än den vi
har föreslagit. Vi deltar därför inte i
detaljbesluten.  I  detta  särskilda
yttrande redovisar vi den del av vår
politik som berör utgiftsområde 15.
Vi anser inte att en besparing om 25
miljoner kronor borde göras när det
gäller stödet till studenter som läser
utomlands. Möjligheten till studier i
utlandet är en avgörande faktor för
kvaliteten och valfriheten i studierna.
I enlighet med vad vi framfört tidigare
anser vi inte att stipendier bör utgå
till dem som genomgått basårsutbildning.
Vi  anser  det mycket  viktigt  med
likvärdighet i villkor mellan  olika
studiegrupper.
Som  en  konsekvens av bl.a.  våra
omprioriteringar av studieplatser under
utgiftsområde 16 anser vi också att en
besparing  skulle  kunna  göras  på
sammanlagt  618 miljoner  kronor  på
anslagen A 2 Studiemedel m.m. och A 7
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande
vid  vissa  naturvetenskapliga  och
tekniska utbildningar.
2. Anslag under utgiftsområde 15 (mom.
1)
Ola Ström (fp) anser:
Folkpartiet liberalerna har i motioner
föreslagit en alternativ budget för år
1997. Den framgår av reservation 48 i
finansutskottets       betänkande
1996/97:FiU1.  För  utgiftsområde  15
föreslog vi en minskning med sammanlagt
629  571 000 kr i förhållande till
regeringens förslag. Våra förslag till
ekonomiska  ramar har  avslagits  av
riksdagen  i budgetprocessens  första
steg. Vi deltar därför inte i beslutet
avseende utgiftsområdet. Vi vill dock
redogöra för vår inställning på vissa
punkter.
Folkpartiet  liberalerna  delar  inte
regeringens   uppfattning   angående
stipendier    vid    genomgången
basårsutbildning. I vårt budgetförslag
har  vi därför en besparing på  40
miljoner kronor på anslaget A 1. Vi
anser också att vuxenstudiestödet vid
genomgång av YTH-utbildning skall tas
bort, vilket innebär en besparing på 64
miljoner  kronor.  I  Folkpartiets
budgetalternativ har vi också föreslagit
att anslaget A 7 utgår helt. Folkpartiet
har   tidigare  avvisat   särskilt
vuxenstudiestöd till studerande vid N/T-
utbildningar.  Vi  anser  att  samma
studiefinansiella villkor skall gälla
för alla som studerar vid högskolan.
Vidare anser vi att det var fel att
avskaffa  barntillägget  i  svuxa.
Barntillägget  gjorde  det  mindre
ekonomiskt  tungt  för  ensamstående
föräldrar att läsa in grundskole- och
gymnasiekompetens. Konsekvenserna av att
barntillägget nu är borttaget har blivit
att antalet personer som studerar med
svuxa har minskat. Framför allt har
borttagandet   drabbat  ensamstående
mammor. Inte minst av jämställdhetsskäl
är det därför viktigt att regeringen i
kommande   förslag   till   nytt
studiestödssystem  tar  hänsyn  till
ensamstående föräldrars svåra ekonomiska
studievillkor.
3. Anslag under utgiftsområde 15 (mom.
1)
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser:
Vänsterpartiet har i motioner föreslagit
en alternativ budget för år 1997. Den
framgår  av  reservation  49   i
finansutskottets       betänkande
1996/97:FiU1.  För  utgiftsområde  15
föreslog vi en minskning med sammanlagt
97  409 000 kr i förhållande  till
regeringens förslag. Våra förslag till
ekonomiska  ramar har  avslagits  av
riksdagen  i budgetprocessens  första
steg. Vi deltar därför inte i beslutet
avseende utgiftsområdet. Vi vill dock
redogöra för vår inställning på vissa
punkter.
Av   statsfinansiella  skäl  anser
Vänsterpartiet att stipendier för dem
som  med  godkänt resultat genomgått
basårsutbildning i komvux skall slopas.
Anslaget A 1 har vi därför minskat med
40  miljoner kronor. I allt  större
utsträckning    anordnas    numera
specialpedagogutbildningen genom korta
kurser och genom deltidsstudier.  Vi
anser därför att anslaget till dessa
utgifter kan avvecklas.
4. Anslag under utgiftsområde 15 (mom.
1)
Inger Davidson (kd) anser:
Kristdemokraterna  har  i  motioner
föreslagit en alternativ budget för år
1997. Den framgår av reservation 51 i
finansutskottets       betänkande
1996/97:FiU1.  För  utgiftsområde  15
föreslog vi en minskning med sammanlagt
2 065 571 000 kr i förhållande till
regeringens förslag. Våra förslag till
ekonomiska  ramar har  avslagits  av
riksdagen  i budgetprocessens  första
steg. Vi deltar därför inte i beslutet
avseende utgiftsområdet. Vi vill dock
redogöra för vår inställning på vissa
punkter.
Kristdemokraterna avvisar  regeringens
förslag om stipendier till studenter som
med   godkänt  resultat  genomgått
basårsutbildning i kommunal och statlig
vuxenutbildning. Det är varken rättvist
mot andra studenter eller försvarbart
med tanke på det statsfinansiella läget.
Vi anser därför att en besparing kan
göras  på anslaget A 1 med 40 miljoner
kronor.
Kristdemokraterna har också  förordat
besparingar på sammanlagt 1 600 miljoner
kronor på anslaget A 2, varav  400
miljoner kronor beräknats med hänsyn
till  en  av  oss föreslagen  lägre
utbyggnadstakt i högskolan. Utbyggnaden
i högskolan måste ske i en takt som
garanterar tillgången på kvalificerade
lärare och kringresurser i form  av
lokaler,  välutrustade bibliotek  och
bostäder. En besparing på 700 miljoner
kronor  bör  kunna genomföras  genom
återinförande av utbildningsbidrag med
lånedel   för   studerande    i
arbetsmarknadsutbildning. Genom krav på
viss  studietakt för  erhållande  av
studiemedel kan 500 miljoner  kronor
sparas. I vårt budgetalternativ  har
anslaget A 3 tillförts 100 miljoner
kronor   för   återinförande   av
barntillägget i svuxa. En mycket stor
grupp av dem som utbildningssatsningen
vänder sig till har tvingats avbryta
sina studier sedan barntillägget drogs
in år 1995.
När  det  gäller  det  särskilda
utbildningsbidraget  anser  jag  det
tveksamt om vuxna arbetslösa kommer att
våga påbörja en 2-3 år lång utbildning
om man bara får stöd på a-kassenivå
under   det  första  året.   För
familjeförsörjare   och   särskilt
ensamstående föräldrar är det nödvändigt
att finansieringen av hela studietiden
är klarlagd. Jag anser att det är en
brist att regeringen inte har redovisat
förslag till studiefinansiering för åren
1998 och 1999.
5. Kompetens- och utbildningskonton
(mom. 11)
Inger Davidson (kd) anser:
Ökad  personlig  kompetens  är  helt
avgörande  för  enskílda  människors
möjlighet  att  hävda   sig   på
arbetsmarknaden  och  för  Sveriges
möjlighet  att  hävda   sig   på
världsmarknaden. För att möjliggöra en
allmän    kompetenshöjning    vill
Kristdemokraterna  införa  särskilda
utbildnings-             och
kompetensutvecklingskonton      som
finansieras   av   den   enskilde,
arbetsgivaren och staten gemensamt. De
belopp som genom förhandling förs upp på
kontot  skall  berättiga  till  full
avdragsrätt  och skall enbart  kunna
användas  för  den  enskildes  egen
kompetensutveckling.  Det  gemensamma
ansvar och den individuella drivkraft
som kombineras i en sådan modell skulle
enligt vårt synsätt gynna alla parter.
Förslag till beslut om anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd
1 000-tal kronor
Utskottets  förslag  överensstämmer  med  regeringens  förslag  til
anslagsfördelning.

Anslag                Utskottets
förslag
A Studiestöd
1 Studiehjälp m.m. (ram)         1 921 405
2 Studiemedel m.m. (ram)         9 485 430
3 Vuxenstudiestöd m.m. (ram)       4 721 951
4 Timersättning    vid    vissa  149 746
vuxenutbildningar (ram)
5 Bidrag  till  vissa  studiesociala   22 576
ändamål (ram)
6 Särskilt   vuxenstudiestöd   till   57 409
studerande     vid     vissa
lärarutbildningar (ram)
7 Särskilt   vuxenstudiestöd   till
studerande     vid     vissa  525 571
naturvetenskapliga  och  tekniska
utbildningar (ram)
SUMMA                 16 884 088


Regeringens och oppositionens förslag till anslag för 1997
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag                Regeri  m  c fp  v  mp  kd
ngens
försla
g
A 1 Studiehjälp m.m.         1 921  -40  -40  -40   -40
405  000  000  000   000
A 2 Studiemedel m.m.         9 485  +25          -1
430  000         600
000
A 3 Vuxenstudiestöd m.m.       4 721     -64      +100
951     000      000
A  4  Timersättning  vid  vissa  149
vuxenutbildningar            746
A 5 Bidrag till vissa studiesociala 22 576
ändamål
A 6 Särskilt vuxenstudiestöd till 57 409        -57
studerande     vid     vissa           409
lärarutbildningar
A 7  Särskilt vuxenstudiestöd  till
studerande     vid     vissa  525    -525      -525
naturvetenskapliga  och  tekniska  571     571      571
utbildningar
A 50 Besparing på studiemedel m.m.     -618
(nytt anslag)                 000
TOTAL                16 884 -633 -629  -97    -2
088  000  571  409   065
571
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i
studiestödslagen (1973:349)
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370)

Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i
semesterlagen (1977:480)

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Utskottet 5
1. Inledning 5
2. Anslagen 5
A 1 Studiehjälp m.m. 5
A 2 Studiemedel m.m. 6
A 3 Vuxenstudiestöd m.m. 7
Korttidsstudiestöd och
internatbidrag 7
Särskilt vuxenstudiestöd och
särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa 8
Särskilt utbildningsbidrag 9
A 4 Timersättning vid vissa
vuxenutbildningar 10
A 5 Bidrag till vissa
studiesociala ändamål 10
A 6 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa
lärarutbildningar 11
A 7 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa
naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar 12
Övrigt 13
3. Sammanfattande förslag till
anslag budgetåret 1997 inom
utgiftsområde 15 Studiestöd 13
4. Förslag om förändrat studiestöd
m.m. 13
Hemställan 17
Reservationer 18
1. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem (mom. 8) 18
2. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem, m.m. (mom. 8 och
11) 19
3. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem, m.m. (mom. 8 och
9) 19
4. Utformningen av ett nytt
studiestödssystem (mom. 8) 20
5. Utredning om studiehjälp (mom.
10) 20
6. Kompetens- och utbildningskonton
(mom. 11) 21
Särskilda yttranden 21
1. Anslag under utgiftsområde 15
(mom. 1) 21
2. Anslag under utgiftsområde 15
(mom. 1) 22
3. Anslag under utgiftsområde 15
(mom. 1) 22
4. Anslag under utgiftsområde 15
(mom. 1) 23
5. Kompetens- och utbildningskonton
(mom. 11) 24
Förslag till beslut om anslag inom
utgiftsområde 15 Studiestöd 25
Regeringens och oppositionens förslag
till anslag för 1997 26
Regeringens lagförslag 27
Förslag till lag om ändring i
studiestödslagen (1973:349) 27
Förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) 28
Förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring 30
Förslag till lag om ändring i
semesterlagen (1977:480) 36