Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (prop. 2006/07:1)

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2006

Beslut

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna. Redogörelse 2006/07:RRS2 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-14
Justering: 2006-11-21
Betänkande publicerat: 2006-11-24
Trycklov: 2006-11-24
Betänkande 2006/07:SkU1

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-07
4

Beslut

Beslut: 2006-12-07
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politikområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområde Skatt, tull och exekution som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motion 2006/07:Sk289 yrkande 1.

2. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag enligt bilaga 2 till detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 3 punkt 2 och avslår motion 2006/07:Sk289 yrkande 2.

3. Tullverkets resursanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk247 yrkande 1, 2006/07:Sk273, 2006/07:Ju311 yrkande 2 och 2006/07:T392.

4. Tullfrågornas departementstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk247 yrkande 3.

5. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Skatteverkets kontroll av punktskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2006/07:RRS2 till handlingarna.