AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2009

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2008 (FiU6)

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2008. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av fondernas långsiktiga strategiska förvaltning från start 2001 till 2008 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning under femårsperioden 2004-2008. Avkastningen på AP-fondernas kapital sjönk kraftigt under 2008 till följd av finanskrisen. Finansutskottet anser dock att man bör vara försiktig när man bedömer fondernas långsiktiga resultat och fondernas nytta för pensionssystemet. Resultatet av AP-fondernas operativa förvaltning är emellertid mycket otillfredsställande. Det svaga operativa resultatet bör leda till att fondstyrelserna ser över sin respektive organisation och förvaltningsmodell. Flera fonder har påbörjat en översyn, och utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer erfarenheterna av detta arbete. Regeringen redovisar även sin syn på några av de förslag som Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar lämnade i slutet av 2008 (SOU 2008:107). Kommittén och kommitténs betänkande är resultatet av en begäran från finansutskottet 2004. Utskottet utgår ifrån att regeringen, i linje med kommitténs förslag, undersöker möjligheterna att ta fram metoder för en återkommande utvärdering i den årliga skrivelsen av fondernas arbete med riktlinjer om etik och miljö. I april 2009 beslutade regeringen om separata riktlinjer för anställningsvillkoren i AP-fonderna. Utskottet välkomnar att rörliga ersättningar tas bort för ledande befattningshavare. Utskottet betonar emellertid att fonderna, liksom tidigare, i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-10
Reservationer 4
Betänkande 2009/10:FiU6

AP-fondernas verksamhet 2008 (FiU6)

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2008. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av fondernas långsiktiga strategiska förvaltning från start 2001 till 2008 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning under femårsperioden 2004-2008. Avkastningen på AP-fondernas kapital sjönk kraftigt under 2008 till följd av finanskrisen. Finansutskottet anser dock att man bör vara försiktig när man bedömer fondernas långsiktiga resultat och fondernas nytta för pensionssystemet. Resultatet av AP-fondernas operativa förvaltning är emellertid mycket otillfredsställande. Det svaga operativa resultatet bör leda till att fondstyrelserna ser över sin respektive organisation och förvaltningsmodell. Flera fonder har påbörjat en översyn, och utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer erfarenheterna av detta arbete. Regeringen redovisar även sin syn på några av de förslag som Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar lämnade i slutet av 2008 (SOU 2008:107). Kommittén och kommitténs betänkande är resultatet av en begäran från finansutskottet 2004. Utskottet utgår ifrån att regeringen, i linje med kommitténs förslag, undersöker möjligheterna att ta fram metoder för en återkommande utvärdering i den årliga skrivelsen av fondernas arbete med riktlinjer om etik och miljö. I april 2009 beslutade regeringen om separata riktlinjer för anställningsvillkoren i AP-fonderna. Utskottet välkomnar att rörliga ersättningar tas bort för ledande befattningshavare. Utskottet betonar emellertid att fonderna, liksom tidigare, i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-19
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:130 till handlingarna.

2. Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf325 yrkande 6.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m810016
c24005
fp70021
kd22002
v01705
mp14005
Totalt24417088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. AP-fondernas förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi29.

4. Etik och miljö i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi30 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Fi291 och 2009/10:Sf325 yrkande 9.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m810016
c24005
fp70021
kd22002
v01705
mp00145
Totalt230171488

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Regionala utvecklingsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi294 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (v, mp)