Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2006

Beslut

Tydligare mål gör det enklare att genomföra barnkonventionen (SoU5)

FN:s barnkonvention måste få genomslag på alla områden i samhället som rör barn. Det anser riksdagen och vill att regeringen återkommer till riksdagen med tydligare mål om hur barnkonventionen ska förverkligas i Sverige. Riksdagen ratificerade i juni 1990 FN:s barnkonvention. I mars 1999 sade riksdagen ja till ett regeringsförslag som handlade om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Strategin innehåller olika mål. Till exempel ska barnkonsekvensanalyser alltid göras vid statliga beslut som rör barn. Ett annat mål är att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas. Riksdagen anser att målen som ställts upp för att genomför strategin inte är tillräckligt tydliga. Dessutom vill riksdagen att regeringen på ett bättre sätt ska informera riksdagen om hur det går med arbetet att få bättre genomslag för barnkonventionen i samhället.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens styrelses framställning och motionerna 2004/05:So20 och 2004/05:So22 yrkandena 1 och 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Tydligare mål gör det enklare att genomföra barnkonventionen (SoU5)

FN:s barnkonvention måste få genomslag på alla områden i samhället som rör barn. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med tydligare mål om hur barnkonventionen ska förverkligas i Sverige. Riksdagen ratificerade i juni 1990 FN:s barnkonvention. I mars 1999 sade riksdagen ja till ett regeringsförslag som handlade om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Strategin innehåller olika mål. Till exempel ska barnkonsekvensanalyser alltid göras vid statliga beslut som rör barn. Ett annat mål är att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas. Socialutskottet anser att målen som ställts upp för att genomför strategin inte är tillräckligt tydliga. Dessutom vill utskottet att regeringen på ett bättre sätt ska informera riksdagen om hur det går med arbetet att få bättre genomslag för barnkonventionen i samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.