Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen (AU11)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.

I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.

Riksdagen gjorde ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Arbetsmarknadsutskottet, som har berett frågan, anser att det påbörjade förbättringsarbetet är bra, men att det inte står i motsats till en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, samt sa nej till den övriga motionen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Motion 2014/15:3083 bifalls därmed. Övrig motion avslås. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 2
bet 2014/15:AU11

Nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen (AU11)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.

I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Utskottet konstaterar att det påbörjade förbättringsarbetet av Arbetsförmedlingen är bra, men att det inte står i motsats till att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet, samt att riksdagen säger nej till den övriga motionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Översyn av Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) och

lägger skrivelse 2014/15:42 i denna del till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 1 102 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 1 17 1 6
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 169 139 1 40


3. Pilotprojekt med jobbfixarpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3084 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (C) och

lägger skrivelse 2014/15:42 i denna del till handlingarna.

Reservation 2 (C)