Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Diskriminering av deltidsanställda och vikarier förbjuds (AU6)

Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

89 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-14
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-16
Reservationer 40
Betänkande 2001/02:AU6

Diskriminering av deltidsanställda och vikarier förbjuds (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om förbud mot diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002. Vidare föreslår utskottet att riksdagen godkänner Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen föreslås också avslå motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-24
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
36 förslagspunkter, 13 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på proposition 2001/02:97

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A3 yrkande 1 och 2001/02:A5 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1051025
m600021
c15003
fp11303
kd10356
v34009
mp15001
-2001
Totalt250133551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Övrig lagstiftning mot diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A3 yrkande 2, 2001/02:A4 yrkande 2 och 2001/02:A5 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m060021
c15003
fp10133
kd00375
v30049
mp15001
-0111
Totalt181694851

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Information och lagstiftning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A5 yrkande 4.

Reservation 6 (fp)

4. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar dels regeringens förslag enligt bilaga 2 till a) lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, med den ändringen i lagförslagets 2 § att orden den normala utgår, b) lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, c) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), varmed riksdagen delvis bifaller propositionen i dessa delar, dels utskottets förslag enligt bilaga 3 till d) lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

5. Godkännande av ILO-konventionen om deltidsarbete

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner, med bifall till propositionen i denna del, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention (nr 175) om deltidsarbete. Därmed avslås motion 2001/02:A4 yrkande 1.

Reservation 7 (m)

6. Ändringar i fråga om deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A810 yrkande 3, 2001/02:A220 yrkandena 4 och 5, 2001/02:A232, 2001/02:A233, 2001/02:A252, 2001/02:A262, 2001/02:A264, 2001/02:A273, 2001/02:A290, 2001/02:A316 yrkandena 5 7, 2001/02:A328, 2001/02:A338, 2001/02:A365, 2001/02:A372, 2001/02:A373, 2001/02:A374 och 2001/02:So503 yrkande 2.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m600021
c15003
fp13003
kd36105
v0000
mp14002
-2001
Totalt26336050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Allmänna frågor om arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A236 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A237 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A314 yrkandena 2 och 3, 2001/02:A349 yrkandena 1, 2, 3, 4 och 7, 2001/02:A389 yrkande 25, 2001/02:Kr425 yrkande 3 samt 2001/02:N267 yrkande 17 i denna del.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (v)
Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m006912
c16002
fp01402
kd35007
v60307
mp13003
-1001
Totalt186149950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lönebildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A219 yrkandena 1 5, 2001/02:A234 och 2001/02:A367 yrkandena 22 24.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)

9. Chefslöner m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A226 yrkandena 1 5 samt 2000/01:A601 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (v)

10. Stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A219 yrkandena 7 och 8, 2001/02:A349 yrkande 5 i denna del, 2001/02:A367 yrkandena 31 och 32 samt 2001/02:N267 yrkande 17 i denna del.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

11. Integritet i arbetslivet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:A723 yrkande 13, 2001/02:A238, 2001/02:A245, 2001/02:A316 yrkande 1, 2001/02:A327, 2001/02:A354 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A378 samt 2001/02:Ju388 yrkande 10.

Reservation 16 (v)

12. Yttrandefrihet för privatanställda m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A224 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A385 yrkande 4 samt 2001/02:Ju388 yrkandena 8 och 9.

Reservation 17 (v)
Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m600021
c15003
fp13003
kd37005
v40309
mp01501
-2001
Totalt255133150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Fackligt tolkningsföreträde

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A349 yrkande 5 i denna del och 2001/02:N267 yrkande 17 i denna del.

Reservation 19 (m)

14. Vetoreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A349 yrkande 5 i denna del och 2001/02:A316 yrkande 13.

Reservation 20 (m, fp)
Reservation 21 (v)

15. Rättsläget vid företagsnedläggningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A217 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A218 yrkandena 1 6, 2001/02:A249, 2001/02:A266 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A270, 2001/02:A274, 2001/02:A302, 2001/02:A306 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:A316 yrkandena 8 och 10 12.

Reservation 22 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m600021
c15003
fp13003
kd37005
v0000
mp15001
-2001
Totalt26336050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Sakliggrundbegreppet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A316 yrkande 9.

Reservation 23 (v)

17. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A305 yrkandena 1 och 2.

18. Turordningsundantag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A276, 2001/02:A316 yrkande 2 och 2001/02:A345.

Reservation 24 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105026
m600021
c15003
fp13003
kd37005
v0000
mp15001
-2001
Totalt148148053

Beslut: oavgjort röstresultat

19. Generellt turordningsundantag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A367 yrkande 27.

20. Uppsägning av föräldralediga m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A346.

21. Återanställningsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A316 yrkande 3 och 2001/02:A367 yrkandena 28 30.

Reservation 25 (m, fp, kd)
Reservation 26 (v, mp)

22. Centralt godkännande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A316 yrkande 4.

Reservation 27 (v)

23. Stuverimonopolet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A280, 2001/02:T253 yrkandena 3 och 4, 2001/02:T463 yrkande 16 samt 2001/02:T468 yrkande 4.

Reservation 28 (m, fp)

24. Arbetsrätten och sjöfarten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T253 yrkande 11.

Reservation 29 (m)

25. Försäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A355.

26. Flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning, övertid, semester, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A203, 2001/02:A204 yrkande 4, 2001/02:A211 yrkande 12, 2001/02:A220 yrkandena 3, 6 och 7, 2001/02:A229 yrkande 10, 2001/02:A230, 2001/02:A246 yrkande 4, 2001/02:A255, 2001/02:A288, 2001/02:A316 yrkande 18, 2001/02:A367 yrkande 20, 2001/02:A389 yrkande 26, 2001/02:A392 yrkande 3, 2001/02:Sf392 yrkande 15, 2001/02:Sf393 yrkande 8, 2001/02:Sf395 yrkande 1, 2001/02:So498 yrkande 12, 2001/02:So637 yrkande 15 och 2001/02:N261 yrkande 3.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (v)
Reservation 32 (kd)
Reservation 33 (fp)
Reservation 34 (mp)

27. Tilläggsdirektiv till arbetstidsutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A267 yrkande 1.

28. Avskaffande av gällande arbetstidsreglering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A228 yrkande 5, 2001/02:A248 yrkandena 1 3, 2001/02:A318 yrkandena 1 5 och 2001/02:N322.

Reservation 35 (m)

29. Tre års tjänstledighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf392 yrkande 14 .

Reservation 36 (kd)

30. Förstärkt skydd för föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A211 yrkande 10.

31. Arbetsgivares ekonomiska stöd till föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A212 yrkande 12.

Reservation 37 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m600021
c01503
fp13003
kd36015
v34009
mp15001
-2000
Totalt26615167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Ledighet för närståendevård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So609 yrkande 6.

Reservation 38 (kd)

33. Ledighet för frivilligt försvarsarbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A272 och 2001/02:Fö229.

Reservation 39 (fp)

34. Ledighet för att pröva annat arbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A216.

Reservation 40 (v)

35. Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A207.

36. Semesterlönegrundande frånvaro vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A253, 2001/02:A287, 2001/02:A301, 2001/02:A339 och 2001/02:A361.