Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2005

Beslut

Arbetsrätt (AU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Riksdagen instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen gjorde också ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Två reservationer av fem partier i arbetsmarknadsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade därmed att inte upphäva det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Bifall till motionerna 2004/05:A209, 2004/05:A212, 2004/05:A233, 2004/05:A241, 2004/05:A251, 2004/05:A267, 2004/05:A269 yrkande 1, 2004/05:A304, 2004/05:A335, 2004/05:A370, 2004/05:A377 och 2004/05:A385 i denna del och antagande av förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Delvis bifall till motion 2004/05:A248. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 6, dels reservation 11 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-22
Justering: 2005-04-12
Betänkande publicerat: 2005-04-26
Trycklov: 2005-04-21
Reservationer 21
Betänkande 2004/05:AU8

Arbetsrätt (AU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Utskottet instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen upphäver det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår i en reservation att undantaget ska vara kvar. Dessa fem partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår vidare i en reservation att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att regeringen arbetar med frågan och planerar att lämna ett förslag hösten 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-28
4

Beslut

Beslut: 2005-04-28
29 förslagspunkter, 24 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A4 och lägger skrivelse 2004/05:66 till handlingarna.

Reservation 1 (v)

2. Översyn av arbetsrätten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A214, 2004/05:A225, 2004/05:A269 yrkande 9, 2004/05:A294, 2004/05:A305, 2004/05:A337, 2004/05:A352 yrkande 19, 2004/05:A356 yrkandena 19, 20 och 22, 2004/05:A371, 2004/05:A375 yrkande 11 och 2004/05:A381.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m041014
c01606
fp030018
kd02409
v23006
mp12005
-0001
Totalt141111097

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. ILO och arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U313 yrkande 4.

Reservation 3 (kd)

4. EU och arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A222 yrkande 1, 2004/05:A243 och 2004/05:A288.

Reservation 4 (v)

5. Tidsbegränsad anställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So573 yrkande 1, 2003/04:A265, 2004/05:So514 yrkande 3, 2004/05:N394 yrkande 6, 2004/05:A242, 2004/05:A266, 2004/05:A269 yrkandena 6-8, 2004/05:A303, 2004/05:A356 yrkande 21, 2004/05:A359, 2004/05:A375 yrkandena 7 och 8, 2004/05:A384 och 2004/05:A389.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

6. Upphävande av turordningsundantaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 2 till ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:A209, 2004/05:A233, 2004/05:A241, 2004/05:A251, 2004/05:A267, 2004/05:A269 yrkande 1, 2004/05:A304, 2004/05:A335, 2004/05:A370, 2004/05:A377 och 2004/05:A385 i denna del och avslår motion 2004/05:A212.

Reservation 7 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980046
m041014
c01606
fp030018
kd02409
v23006
mp01205
-0001
Totalt1211230105

Beslut: Kammaren biföll reservation 7

7. Översyn av turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkandena 7 och 9.

Reservation 8 (m)

8. Turordningsavtal som avser tjänstlediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A320 yrkande 2.

9. Kringgående av lagen om anställningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad som framförts om problemet med att lagen kan kringgås och eventuella åtgärder mot detta.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2004/05:A248.

10. Kvalifikationskrav i samband med turordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A385 i denna del.

11. Tiden för återanställningsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A269 yrkandena 3 och 12.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050039
m401014
c16006
fp300018
kd24009
v02306
mp12005
-0001
Totalt22724098

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Företrädesrätt och omvandling av vikariat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A282.

13. Företrädesrätt och inhyrning av arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A252, 2004/05:A269 yrkande 4 och 2004/05:A294 i denna del.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m410014
c16006
fp300018
kd24009
v02306
mp11015
-0001
Totalt22823197

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Reglernas dispositivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A269 yrkande 10.

15. Skydd för föräldralediga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkandena 37 och 38, 2004/05:A269 yrkandena 2 och 5, 2004/05:A320 yrkande 1, 2004/05:A331, 2004/05:A352 yrkande 13 och 2004/05:A356 yrkande 9.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s961146
m041014
c01606
fp030018
kd02409
v23006
mp01205
-0001
Totalt1191241105

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

16. Anställningsskydd m.m. vid företagsnedläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A280, 2004/05:A297, 2004/05:A301 yrkandena 1-3 och 2004/05:A319.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

17. Rätt till tjänstledighet för att gå ned i arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A264.

18. Rätt till tjänstledighet för närståendevård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So608 yrkande 6.

Reservation 14 (kd)

19. Rätt till tjänstledighet för frivilligt försvarsarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A207 och 2004/05:A334.

Reservation 15 (m)

20. Semesterlönegrundande frånvaro m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub430, 2003/04:A299 och 2004/05:A295.

21. Arbetsrätten för äldre m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkande 15.

Reservation 16 (m)

22. Rätt för äldre att stanna kvar i arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A353 yrkandena 3 och 9.

Reservation 17 (kd)

23. Turordningsavtal som avser äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A269 yrkande 11.

Reservation 18 (v)

24. Anställningsförmåner för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A349.

25. Personalkontroll och utdrag ur belastningsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So537 och 2004/05:A347.

Reservation 19 (kd)

26. Yttrandefrihet för privatanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A308.

27. Negativ föreningsrätt och granskningsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K311 yrkande 3.

Reservation 20 (m)

28. Avskaffande av Arbetsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A333.

Reservation 21 (fp)

29. Bisysslor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A278.