Arv i internationella situationer

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2015

Beslut

Ny lag införs om arv i internationella situationer (CU17)

Svenska regler ska anpassas till EU:s gemensamma regler om arv i internationella situationer. Det kan till exempel handla om fall där en person som avlidit var medborgare i ett land men bosatt i ett annat land, där arvingarna finns i olika länder eller där den avlidne haft egendom i olika länder. EU:s bestämmelser reglerar bland annat vilket lands domstolar och andra myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning, och vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Normalt gäller att sådana arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag.

EU-reglerna ska gälla rakt av i Sverige. För att dessa ska fungera i praktiken beslutade riksdagen att en ny lag om arv i internationella situationer ska införas. Riksdagen godkände också vissa ändringar i nordiska arvskonventionen. De nya reglerna börjar gälla den 17 augusti 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-21
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-10
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:CU17

Alla beredningar i utskottet

2015-05-21

Ny lag införs om arv i internationella situationer (CU17)

Svenska regler ska anpassas till EU:s gemensamma regler om arv i internationella situationer. Det kan till exempel handla om fall där en person som avlidit var medborgare i ett land men bosatt i ett annat land, där arvingarna finns i olika länder eller där den avlidne haft egendom i olika länder. EU:s bestämmelser reglerar bland annat vilket lands domstolar och andra myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning, och vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Normalt gäller att sådana arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag.

EU-reglerna ska gälla rakt av i Sverige. För att dessa ska fungera i praktiken föreslår regeringen att en ny lag om arv i internationella situationer ska införas. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner vissa ändringar i nordiska arvskonventionen. De nya reglerna ska börja gälla den 17 augusti 2015.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arv i internationella situationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om arv i internationella situationer,

2. lag om ändring i ärvdabalken,

3. lag om ändring i jordabalken,

4. lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,

5. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

b) godkänner överenskommelsen den 1 juni 2012 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning.

Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller proposition 2014/15:105 punkterna 1-6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 19 0 0 0
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 276 42 0 31