Assisterad befruktning och föräldraskap

LUs betänkande 2004/05:LU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

Lesbiska par får rätt till insemination på svenska sjukhus (LU25)

Den 1 juli 2005 blir det möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad, eller konstgjord, befruktning på sjukhus i Sverige. Hittills har endast kvinnor som är gifta eller sambo med en man haft den möjligheten. Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller befruktning utanför kroppen, till exempel provrörsbefruktning. Enligt lagen får behandlingarna bara utföras vid allmänna sjukhus respektive universitetssjukhus. Ett barn som på detta sätt har kommit till genom assisterad befruktning har möjlighet att få veta vem den biologiska föräldern är. Ett lesbiskt par som genomgår en assisterad befruktning på sjukhus kommer att vara föräldrar till det barn som föds. Partnern eller sambon till den kvinna som föder barnet måste ha samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet ska bestämmas genom bekräftelse eller dom.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-10
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-05-27
Trycklov: 2005-05-27
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:LU25

Alla beredningar i utskottet

2005-05-10, 2005-04-26

Lesbiska par får rätt till insemination på svenska sjukhus (LU25)

Den 1 juli 2005 blir det möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad, eller konstgjord, befruktning på sjukhus i Sverige. Hittills har endast kvinnor som är gifta eller sambo med en man haft den möjligheten. Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller befruktning utanför kroppen, till exempel provrörsbefruktning. Enligt lagen får behandlingarna bara utföras vid allmänna sjukhus respektive universitetssjukhus. Ett barn som på detta sätt har kommit till genom assisterad befruktning har möjlighet att få veta vem den biologiska föräldern är. Ett lesbiskt par som genomgår en assisterad befruktning på sjukhus kommer att vara föräldrar till det barn som föds. Partnern eller sambon till den kvinna som föder barnet måste ha samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet ska bestämmas genom bekräftelse eller dom. Lagutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-03
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Assisterad befruktning och föräldraskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
- dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i föräldrabalken,
b) lag om ändring i ärvdabalken,
c) lag om ändring i jordabalken,
d) lag om ändring i brottsbalken,
e) lag om ändring i rättegångsbalken,
f) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
g) lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för
utgivna underhållsbidrag,
h) lag om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska
faderskapsavgöranden,
i) lag om ändring i namnlagen (1982:670),
j) lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination,
k) lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
l) lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen,
m) lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
n) lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,
o) lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
p) lag om ändring i vallagen (1997:157),
q) lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
r) lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
s) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
t) lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering,
u) lag om ändring i sambolagen (2003:376),
- dels ändrar beslutet den xx maj 2005 (rskr. 2004/05:xx) såvitt gäller lagen om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd och beslutar att 4 § skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:137 och avslår motionerna 2004/05:L30 och 2004/05:L31 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m1542214
c11047
fp290514
kd00276
v23005
mp12005
-1001
Totalt20745880

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fastställande av föräldraskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m2002114
c15007
fp031314
kd30246
v23005
mp12005
-1001
Totalt190314880

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m1642114
c15007
fp250815
kd00276
v23005
mp12005
-1001
Totalt20845681

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utredningar om föräldraskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 2.

Reservation 3 (fp)