Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SkU21

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 1 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:92 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 1 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:92 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)