Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Lagförslag om fler metoder för att hindra grova brott ska vila ett år (JuU30)

Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om att tillåta så kallade hemliga tvångsmedel för att hindra vissa grova brott ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran väckas om att ett lagförslag ska vila ett år om förslaget begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Lagförslaget innebär följande. Polisen ska få använda hemliga tvångsmedel för att förebygga eller förhindra vissa grova brott. Tvångsmedlen som ska få användas är hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning och postkontroll. I dag får dessa metoder användas endast vid brottsutredningar. De brott som omfattas av förslaget är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott - med andra ord brott som Säkerhetspolisen, Säpo, ska bekämpa. Även vissa mycket allvarliga brott som den öppna polisen bekämpar omfattas om syftet med brottet är att påverka till exempel domare och åklagare eller nyhetsförmedlare och journalister. Det kan handla om brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande. Det kommer att krävas att en domstol ger sitt tillstånd och tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången. Enligt förslaget skulle lagen gälla från den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslutade dels att lagförslaget under punkt 2 ska hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Fler spaningsmetoder tillåts i kampen mot den grova brottsligheten (JuU30)

Polisen ska få använda hemliga tvångsmedel för att förebygga eller förhindra vissa grova brott. Det är innehållet i ett regeringsförslag som en majoritet i justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Tvångsmedlen som ska få användas är hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning och postkontroll. I dag får dessa metoder användas endast vid brottsutredningar. De brott som omfattas av förslaget är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott - med andra ord brott som Säkerhetspolisen, Säpo, ska bekämpa. Även vissa mycket allvarliga brott som den öppna polisen bekämpar omfattas om syftet med brottet är att påverka till exempel domare och åklagare eller nyhetsförmedlare och journalister. Det kan handla om brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande. Enligt förslaget måste en domstol ge sitt tillstånd för att tvångsmedlen ska få användas. Tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.