Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2016

Beslut

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Riksdagen tillkännager därför följande till regeringen:

 • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
 • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
 • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
 • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
 • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
 • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
 • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion om att identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna. Bifall till motion om att stärka och stödja samfund och organisationer som vill motverka radikalisering. Bifall till motion om att förhindra radikalisering och rekrytering i digitala miljöer. Bifall till motion om beredskap för att hantera avhoppare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om nationell samordnare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om kunskapshöjande åtgärder. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om ansvar för skolhuvudmän m.fl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-21
Justering: 2016-01-26
Trycklov: 2016-01-28
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:KU4

Beredningar i utskottet

2016-01-14, 2016-01-12, 2015-12-17, 2015-12-01, 2015-10-13

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Konstitutionsutskottet tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska tillkännage följande till regeringen:

 • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
 • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
 • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
 • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
 • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
 • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
 • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 3 februari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.


2. Nationell samordnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är angeläget att det arbete som bedrivs av den nationella samordnaren tas tillvara samt att det därutöver finns behov av att kontinuerligt utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism.
Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:131 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller delvis motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 0 43 0 5
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 268 43 0 38


3. Kunskapshöjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Utskottet tillkännager för regeringen som sin mening att det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi samt att uppgiften att genomföra detta förslagsvis kan tilldelas Forum för levande historia.


4. Ansvar för skolhuvudmän m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det finns anledning att se över behovet av ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga för att motverka radikalisering, liksom formerna för ett sådant ansvar.


5. Identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det bör utvecklas metoder och redskap för att identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna eftersom de inte lever upp till grundläggande demokratiska värderingar.


6. Stärka och stödja samfund och organisationer som vill motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det bör utvecklas metoder och redskap för att identifiera organisationer och samfund som vill motverka radikalisering och att dessa organisationer bör stärkas och stödjas.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9.

Reservation 2 (SD)

7. Förhindra radikalisering och rekrytering i digitala miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är viktigt att i digitala miljöer där det förekommer våldsförhärligande budskap som utgör verktyg i rekrytering till extremistiska organisationer och konstellationer sprida positiva motbudskap om demokrati och våra grundläggande värden.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

Reservation 3 (SD)

8. Förbättrad dialog mellan kommuner och trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. Beredskap för att hantera avhoppare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som fortfarande förespråkar våldsbejakande ideologier eller som återvänder och misstänks ha begått grova brott utomlands.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 1 0 1
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 267 43 0 39


10. Exitverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 11 och 12.

Reservation 5 (SD)

11. Anhörigas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:156 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 14.

Reservation 6 (SD)

12. Skärpta rutiner inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: