Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

Näringsutskottets bet 2005/06:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Elkunder får en starkare ställning på energimarknaden (NU18)

Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Riksdagen sade ja till dessa delar av regeringens förslag. Riksdagen sade däremot nej till regeringens förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörer har en balansansvarig. Om regeringens förslag genomfördes i sin nuvarande form skulle det kunna innebära att en elleverantör förlorar sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte fullgör sina skyldigheter. Riksdagen anser inte att det är rimligt och vill därför att regeringen kommer tillbaka med ett förslag som tar hänsyn till problemet. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen med anledning av ett EU-direktiv.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 15
bet 2005/06:NU18

Elkunder får en starkare ställning på energimarknaden (NU18)

Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till dessa delar av regeringens förslag. Utskottet föreslår däremot att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörer har en balansansvarig. Om regeringens förslag genomfördes i sin nuvarande form skulle det kunna innebära att en elleverantör förlorar sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte fullgör sina skyldigheter. Utskottet anser inte att det är rimligt och vill därför att regeringen kommer tillbaka med ett förslag som tar hänsyn till problemet. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen med anledning av ett EU-direktiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sanktionssystem mot nätkoncessionshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N19 yrkande 1, 2005/06:N441 yrkande 6 och 2005/06:N476 yrkande 7.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m042013
c01705
fp04008
kd022011
v21007
mp0098
-1001
Totalt141121978

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationellt anläggningsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N19 yrkande 3 och 2005/06:N436 yrkande 14.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (mp)

3. Byte av elleverantör i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 8 kap. 4 d och 6 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:158 punkt 1 i denna del.

4. Balansansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 8 kap. 8 och 11 a §§, dock med den ändringen att 8 kap. 8 § skall ha lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3,
b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 8 kap. 4 c §,
c) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:158 punkt 1 i denna del.

5. Förslaget i övrigt rörande ellagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) i den mån det inte omfattas av utskottets förslag till riksdagsbeslut i det föregående.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:158 i denna del.

6. Nätavgifter för småskalig elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N332.

Reservation 5 (mp)

7. Avläsningsfrekvens och elräkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N19 yrkande 2, 2005/06:N410 och 2005/06:N436 yrkande 15.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)
Reservation 7 (mp)

8. En integrerad elmarknad och marknadsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N422, 2005/06:N436 yrkandena 12, 13 och 16 samt 2005/06:N452 yrkandena 1 och 2, båda i denna del.

Reservation 8 (m, fp, kd)

9. Reformerad elmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 96, 2005/06:N289 yrkandena 6 och 7, 2005/06:N338 yrkande 22 och 2005/06:N402.

Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c17005
fp40008
kd220011
v21007
mp0908
-1001
Totalt2619079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vissa frågor rörande effektbalansen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N221 och 2005/06:N357 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (fp, kd)
Reservation 11 (mp)

11. Elprissättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N293.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

12. Naturgasmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T493 yrkande 2, 2005/06:N256, 2005/06:N257, 2005/06:N284, 2005/06:N307 yrkande 5, 2005/06:N338 yrkandena 1-3, 2005/06:N350, 2005/06:N426, 2005/06:N435 yrkande 1, 2005/06:N441 yrkande 9 och 2005/06:N476 yrkandena 8 och 15.

Reservation 13 (m, kd)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m004213
c17005
fp30378
kd002211
v21007
mp0908
-1001
Totalt161910178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Ändringar i naturgaslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:158 punkt 2.