Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott (JuU3)

En ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, börjar gälla den 1 januari 2009. Lagen ersätter lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års tvångsmedelslag). Den nya lagen ger de brottsbekämpande myndigheterna även i fortsättningen utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott. Tvångsmedlen är beslag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Den nya lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta ytterligare tre brott: brott mot medborgerlig frihet, brott enligt 3 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, med mera samt så kallat statsstyrt företagsspioneri. Lagen omfattar, till skillnad från 1952 års tvångsmedelslag, inte de så kallade majestätsbrotten. Vidare slopas möjligheten till förlängning av så kallad utredningshäktning, det vill säga häktning av en person som är skäligen misstänkt för brott. Dessutom permanentas bestämmelserna i den tidsbegränsade lagen om hemlig kameraövervakning genom att de med oförändrat innehåll förs över till tvångsmedelsbestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-18
Justering: 2008-10-14
Betänkande publicerat: 2008-10-14
Trycklov: 2008-10-14
Reservationer 2
bet 2008/09:JuU3

Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott (JuU3)

En ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, börjar gälla den 1 januari 2009. Lagen ersätter lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års tvångsmedelslag). Den nya lagen ger de brottsbekämpande myndigheterna även i fortsättningen utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott. Tvångsmedlen är beslag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Den nya lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta ytterligare tre brott. Lagen omfattar, till skillnad från 1952 års tvångsmedelslag, inte de så kallade majestätsbrotten. Vidare slopas möjligheten till förlängning av så kallad utredningshäktning, det vill säga häktning av en person som är skäligen misstänkt för brott. Dessutom permanentas bestämmelserna i den tidsbegränsade lagen om hemlig kameraövervakning genom att de med oförändrat innehåll förs över till tvångsmedelsbestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 oktober 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillämpningsområdet för lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § regeringens förslag till lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:163 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju37 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s991030
m820114
c160013
fp22006
kd17007
v01705
mp01405
Totalt23632180

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslaget i övrigt om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:163 i denna del.

3. Lagförslagen om hemlig kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
c) lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning med den ändringen att ordet "skall" i 1 § ska bytas ut mot "ska",
d) lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
e) lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:163 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju37 yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (v, mp)

4. Uppföljning av Säkerhetstjänstkommissionens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju37 yrkande 1.