Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer (MJU24)

Myndigheter och kommuner är ytterst ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter från regeringen eller en myndighet om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön. Som exempel kan nämnas av Naturvårdsverket riktvärden för luftkvalitet i tätorter avseende koloxid, kväveoxid, svaveldioxid och sot. Kraven för verksamheter som inte lever upp till miljökvalitetsnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer. För att uppfylla till exempelvis målsättningsnormer räcker det med att kunna tillämpa de grundläggande hänsynskraven i miljöbalken. Det är enbart vid gränsvärdesnormer som det ska gå att ställa långtgående krav för att följa en miljökvalitetsnorm. I dessa fall ska ett åtgärdsprogram ligga till grund för ett sådant krav. En viss verksamhet eller åtgärd kan tillåtas under vissa förutsättningar även om den bidrar till att gränsvärdesnormen inte följs. Ett sådant exempel är en utbyggnad av kollektivtrafiken som inledningsvis kan ge föroreningar men som på lång sikt leder till en förbättring. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2010.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-20
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-08
Trycklov: 2010-06-08
Reservationer 6
bet 2009/10:MJU24

Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer (MJU24)

Myndigheter och kommuner är ytterst ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter från regeringen eller en myndighet om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön. Som exempel kan nämnas av Naturvårdsverket riktvärden för luftkvalitet i tätorter avseende koloxid, kväveoxid, svaveldioxid och sot.

Kraven för verksamheter som inte lever upp till miljökvalitetsnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer. För att uppfylla till exempelvis målsättningsnormer räcker det med att kunna tillämpa de grundläggande hänsynskraven i miljöbalken. Det är enbart vid gränsvärdesnormer som det ska gå att ställa långtgående krav för att följa en miljökvalitetsnorm. I dessa fall ska ett åtgärdsprogram ligga till grund för ett sådant krav.

En viss verksamhet eller åtgärd kan tillåtas under vissa förutsättningar även om den bidrar till att gränsvärdesnormen inte följs. Ett sådant exempel är en utbyggnad av kollektivtrafiken som inledningsvis kan ge föroreningar men som på lång sikt leder till en förbättring.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2010.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Myndigheters och kommuners ansvar för att miljökvalitetsnormer följs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 3 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkt 1 i denna del och avslår motion 2009/10:MJ11 yrkandena 1 och 3 i denna del.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1151014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v21181
mp01702
-1000
Totalt277191835

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uttryckssättet att följa miljökvalitetsnormer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap 4 och 9 §§, 6 kap. 7 och 21 §§, 7 kap. 19 §, 16 kap. 8 § och 24 kap. 5 §,
b) lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln såvitt avser 4 a §,
c) lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar såvitt avser 7 §,
d) lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter såvitt avser 14 §,
e) lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
f) lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon såvitt avser 5 a §
g) lag om ändring i luftfartslagen (2010:000) såvitt avser 6 kap. 6 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkterna 1, 2, 4, 7, alla i denna del, 9, 11 och 16, de båda senare i denna del, och avslår motion 2009/10:MJ11 yrkande 3 i denna del.

Reservation 2 (mp)

3. Miljökvalitetsnormerna och den individuella prövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 2 kap. 7 § och 16 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2009/10:MJ10 yrkande 1 och 2009/10:MJ11 yrkandena 2, 3 i denna del och 4.

Reservation 3 (v, mp)

4. Styrmedel för myndigheter och kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ11 yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01702
-1000
Totalt160154035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Åtgärdsprogrammens funktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 6 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkt 1 i denna del och avslår motion 2009/10:MJ11 yrkandena 3 i denna del och 6-8.

Reservation 5 (mp)

6. Miljöorganisationers rätt att överklaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 16 kap. 13 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2009/10:MJ10 yrkande 2 och 2009/10:MJ11 yrkande 9.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01702
-1000
Totalt27439036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Väglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948) med den ändringen i 75 a § att ordet "Vägverkets" ska bytas ut mot "Trafikverkets".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:184 punkt 3.

8. Lagen om byggande av järnväg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg med den ändringen i 5 kap. 1 a § att ordet "Banverkets" ska bytas ut mot "Trafikverkets".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:184 punkt 12.

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöbalken,
b) lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
c) lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
d) lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
e) lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
f) lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
g) lag om ändring i minerallagen (1991:45),
h) lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
i) lag om ändring i ellagen (1997:857),
j) lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
k) lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
l) lag om ändring i luftfartslagen (2010:000)
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkterna 1, 2, 4, alla i denna del, 5, 7 i denna del, 8, 10, 11 i denna del, 13-15 och 16 i denna del.