Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (UbU11)

Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet. Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter. Från den 1 juli 2010 blir kommunerna vidare skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. I dag har ett barn rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller fyra år.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen med ett förtydligande i en viss fråga och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-12
Justering: 2009-04-02
Betänkande publicerat: 2009-04-07
Trycklov: 2009-04-06
Reservationer 4
bet 2008/09:UbU11

Alla beredningar i utskottet

2009-03-12

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (UbU11)

Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet. Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter. Från den 1 juli 2010 blir kommunerna vidare skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. I dag har ett barn rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller fyra år. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-22
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunalt bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - en barnomsorgspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i skollagen (1985:1100) med den ändringen att 2 a kap. 17 a § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
c) lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
d) lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:115 punkterna 2-4, bifaller delvis proposition 2008/09:115 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:Ub19, 2008/09:Ub20 yrkande 1, 2008/09:Ub21 och 2008/09:Ub22 yrkande 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp01504
Totalt148143058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvalitetskrav för barnomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub22 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m810016
c23006
fp22006
kd20004
v00193
mp15004
Totalt1611071962

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Etablering av enskilda förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub20 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1033123
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp14005
Totalt26522161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Allmän förskola även för treåringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:115 punkt 5 och avslår motion 2008/09:Ub22 yrkande 1.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp15004
Totalt163128058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag