Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Riksdagen kritiserar regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning (FöU5)

Riksdagen riktar kritik mot regeringens agerande i den så kallade Genomförandegruppen i samband med besparingar inom försvarets materielförsörjning. Riksdagen har inte fått tillräcklig information om vilka konsekvenser besparingarna haft för Försvarsmaktens förmåga, och rollfördelningen mellan regeringen och myndigheterna har varit otydlig. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Bakgrunden till ställningstagandet är Riksrevisionens granskning av besparingar i materielförsörjningen under perioden 2009-2011 och regeringens skrivelse som behandlar granskningen. Riksdagen menar att Riksrevisionens rapport innehåller omfattande kritik och ser en risk att den svenska försvarsförmågan inte kunnat garanteras. Om det uppstår förändringar i försvarets ambitionsnivåer är det regeringens ansvar att garantera att riksdagen får tillfredsställande information om detta. Riksdagen anser också att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör redovisa för försvarsutskottet vad den har gjort för att tydliggöra rollfördelningen gentemot myndigheterna och ge rimliga förutsättningar för att kvalitetssäkra och dokumentera viktiga beslutsunderlag. Tillkännagivandet grundar sig på två olika motioner från S och SD.

Riksdagen lade skrivelsen om besparingar inom försvarets materielförsörjning och en annan skrivelse om den nordiska stridsgruppen 2011 till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner om genomförandegruppens arbete. Avslag på den resterande motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-12
Betänkande publicerat: 2013-03-21
Trycklov: 2013-03-21
Reservationer 2
bet 2012/13:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2013-03-05, 2013-02-19

Försvarsutskottet kritiserar regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning (FöU5)

Försvarsutskottet riktar kritik mot regeringens agerande i den så kallade Genomförandegruppen i samband med besparingar inom försvarets materielförsörjning. Riksdagen har inte fått tillräcklig information om vilka konsekvenser besparingarna haft för Försvarsmaktens förmåga, och rollfördelningen mellan regeringen och myndigheterna har varit otydlig. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Bakgrunden till utskottets ställningstagande är Riksrevisionens granskning av besparingar i materielförsörjningen under perioden 2009-2011 och regeringens skrivelse som behandlar granskningen. Utskottet menar att Riksrevisionens rapport innehåller omfattande kritik och ser en risk att den svenska försvarsförmågan inte kunnat garanteras. Om det uppstår förändringar i försvarets ambitionsnivåer är det regeringens ansvar att garantera att riksdagen får tillfredsställande information om detta. Utskottet anser också att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör redovisa för utskottet vad den har gjort för att tydliggöra rollfördelningen gentemot myndigheterna och ge rimliga förutsättningar för att kvalitetssäkra och dokumentera viktiga beslutsunderlag. Utskottets förslag till tillkännagivande grundar sig på två olika motioner från S och SD.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen om besparingar inom försvarets materielförsörjning och en annan skrivelse om den nordiska stridsgruppen 2011 till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-11
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bedömning av genomförandegruppens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bör som sin mening ge regeringen tillkänna vad utskottet anfört om redovisning för riksdagen av förändringar i Försvarsmaktens förmåga och om en tydlig rollfördelning mellan regeringen och myndigheterna för att kvalitetssäkra viktiga beslutsunderlag.
Därmed bifaller riksdagen motion 2012/13:Fö2, bifaller delvis motion 2012/13:Fö3 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2011/12:173 till handlingarna.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Bedömning av den nordiska stridsgruppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö4 och lägger skrivelse 2012/13:42 till handlingarna.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag