Begränsning av rätten till avdrag förkapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhetpå delägarrätter och på andelar i svenska ochutländska handelsbolag

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-13
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-22
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:SKU25

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att begränsa avdragsrätten för kapitalförluster i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet med förslagen är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 2. lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation, 3. lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:140 och avslår motion 2001/02:Sk41 yrkandena 1-3. Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:77 till handlingarna.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m070011
c15003
fp12004
kd38004
v36007
mp14101
-0000
Totalt23372044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag