Behörighet för lokförare

Trafikutskottets bet 2010/11:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Nya behörighetskrav för lokförare (TU19)

Behörighetskraven för lokförare anpassas till ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa enhetliga regler för hela EU. Ändringarna innebär följande: Ett nytt förarbevis för lokförare införs. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav när det gäller bland annat lämplighet och utbildning. Alla lokförare ska dessutom ha kompletterande intyg som anger vilken typ av tåg de har rätt att köra och på vilken järnvägsinfrastruktur. Intygen utfärdas av arbetsgivaren. Alla förarbevis och intyg samlas i ett register. Utbildningssamordnarna och de lärare som beslutar om betygen, så kallade examinatorer, ska godkännas av Transportstyrelsen. Detsamma gäller för de läkare och psykologer som bedömer lokförarnas fysiska och psykiska lämplighet. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. De nya behörighetskraven gäller inte fristående lokala och regionala järnvägsnät, tunnelbana eller spårvägar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett förtydligande. Riksdagen vill inte att reglerna för registrering av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon ska gälla för museijärnvägar. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ett sådant undantag kan regleras. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition och motion 2010/11:T15, yrkande 1. Delvis bifall till motion 2010/11:T15, yrkande 2. Avslag på motion 2010/11:T16.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Betänkande publicerat: 2011-05-24
Trycklov: 2011-05-24
bet 2010/11:TU19

Alla beredningar i utskottet

2011-05-17, 2011-05-12, 2011-04-28

Nya behörighetskrav för lokförare (TU19)

Behörighetskraven för lokförare ska anpassas till ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa enhetliga regler för hela EU. Ändringarna innebär följande:

  • Ett nytt förarbevis för lokförare införs. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav när det gäller bland annat lämplighet och utbildning.
  • Alla lokförare ska dessutom ha kompletterande intyg som anger vilken typ av tåg de har rätt att köra och på vilken järnvägsinfrastruktur. Intygen utfärdas av arbetsgivaren.
  • Alla förarbevis och intyg samlas i ett register.
  • Utbildningssamordnarna och de lärare som beslutar om betygen, så kallade examinatorer, ska godkännas av Transportstyrelsen. Detsamma gäller för de läkare och psykologer som bedömer lokförarnas fysiska och psykiska lämplighet.
Den nya lagen ska gälla från den 1 juli 2011. De nya behörighetskraven gäller inte fristående lokala och regionala järnvägsnät, tunnelbana eller spårvägar.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med ett förtydligande. Utskottet vill inte att reglerna för registrering av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon ska gälla för museijärnvägar. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ett sådant undantag kan regleras. Därmed säger utskottet delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-01
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om behörighet för lokförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om behörighet för lokförare,
b) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) och
c) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:122 punkterna 1-3 och motion
2010/11:T15 av Björn von Sydow och Lennart Axelsson (båda S) yrkande 1 och
avslår motion
2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V).

2. Register över järnvägsfordon m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om register över järnvägsfordon m.m.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2010/11:T15 av Björn von Sydow och Lennart Axelsson (båda S) yrkande 2.