Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Regeringen får rätt att besluta om vissa regler för strafftid (JuU2)

Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om vissa regler som rör beräkningen av strafftid för den som dömts för ett brott. Det gäller regler för vilka åtgärder kommuner, landsting och enskilda ska vidta i samband med att en dömd person meddelar att han eller hon inte kommer att överklaga domen, en så kallad nöjdförklaring. Det gäller också regler för uppgifter som kommuner, landsting samt enskilda vid icke-statliga vårdinrättningar i vissa fall ska lämna i samband med att en dom verkställs. Regeringen har sedan tidigare rätt att besluta om motsvarande regler för statliga myndigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-03
Justering: 2013-10-17
Betänkande publicerat: 2013-10-17
Trycklov: 2013-10-17
bet 2013/14:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2013-10-03

Regeringen får rätt att besluta om vissa regler för strafftid (JuU2)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen rätt att besluta om vissa regler som rör beräkningen av strafftid för den som dömts för ett brott. Det gäller regler för vilka åtgärder kommuner, landsting och enskilda ska vidta i samband med att en dömd person meddelar att han eller hon inte kommer att överklaga domen, en så kallad nöjdförklaring. Det gäller också regler för uppgifter som kommuner, landsting samt enskilda vid icke-statliga vårdinrättningar i vissa fall ska lämna i samband med att en dom verkställs. Regeringen har redan rätt att besluta om motsvarande regler för statliga myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:176 punkterna 1 och 2.