Beredskap för kris och krig

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Regeringen bör undersöka om utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på fler orter (FöU7)

Regeringen bör kolla om brandmän kan utbildas i fler städer

Riksdagen vill att regeringen
kollar om man kan utbilda
deltids-brandmän
på fler ställen än i dag.

Då tror riksdagen att det
blir lättare att hitta
brandmän som kan
jobba.

I dag finns bara två ställen i Sverige
där man kan studera till deltids-brandman.
Det kan ha gjort det svårt att locka
personer till brandmans-utbildningen
eftersom det blir för långt att resa
till skolan.

Många kommuner har fortfarande stora problem att rekrytera brandmän på deltid. Därför vill nu riksdagen att regeringen undersöker om utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på fler orter. Som det är i dag ges deltidsutbildningen bara på två ställen i landet, i Revinge och på Sandö.

Riksdagen tycker också att myndigheters och kommuners information till allmänheten vid kris eller krig måste förbättras. Det gäller framförallt information om den enskildes eget ansvar. Det finns redan i dag särskilda lagstadgade regler, så kallade föreskrifter, om hur allmänheten ska få information av myndigheter under en kris. Men enligt riksdagen saknas det krav på att informationsinsatserna också ska handla om individens eget ansvar och beredskap i ett förebyggande syfte.

I två tillkännagivanden uppmanar därför riksdagen regeringen att se över dessa två frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till tre motionsyrkanden om att se över förutsättningarna för utbildning på regional eller lokal nivå för deltidsbrandkåren och bifall till utskottets förslag till tillkännagivande om att se över föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten vid en kris. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-03-01
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 25
bet 2015/16:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09, 2016-02-02

Regeringen bör undersöka om utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på fler orter (FöU7)

Många kommuner har fortfarande stora problem att rekrytera brandmän på deltid. Försvarsutskottet anser därför att regeringen bör undersöka om utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på fler orter. Som det är i dag ges deltidsutbildningen bara på två ställen i landet, i Revinge och på Sandö.

Försvarsutskottet tycker också att myndigheters och kommuners information till allmänheten vid kris eller krig måste förbättras. Det gäller framförallt information om den enskildes eget ansvar. Det finns redan i dag särskilda lagstadgade regler, så kallade föreskrifter, om hur allmänheten ska få information av myndigheter under en kris. Men enligt försvarsutskottet saknas det krav på att informationsinsatserna också ska handla om individens eget ansvar och beredskap i ett förebyggande syfte.

Försvarsutskottet tycker därför att riksdagen ska uppmana regeringen att se över detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2016

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brandsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:675 av Lotta Olsson (M) och

2015/16:3216 av Paula Bieler (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Räddningstjänstutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över
förutsättningarna för att ge utbildning på regional eller lokal nivå för räddningstjänstens deltidsbrandkår och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 1,

2015/16:2321 av Pia Hallström (M) och

2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5 och

avslår motionerna

2015/16:1929 av Anders Hansson (M) och

2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkandena 1-4.

3. Villkoren för deltidsanställda brandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:685 av Anders Hansson (M) och

2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

4. Jämställdhet och mångfald inom brandkåren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2836 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

5. Nationellt låssystem för vägbommar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1944 av Lars-Arne Staxäng (M).

Reservation 5 (SD)

6. Översvämningar, skred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:546 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1665 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2015/16:1667 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2015/16:2406 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2634 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) och

2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 3.

7. Räddningstjänstens befogenheter vid översvämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:966 av Jan R Andersson (M).

8. Fonder för naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 83.

Reservation 6 (SD)

9. Den enskildes ansvar och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19 och

2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (V)

10. Föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris och tillkännager detta för regeringen.


11. Allmän samhällsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2166 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S).

12. Krisberedskapssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 9,

2015/16:1966 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M),

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 9 (M, C, L, KD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 1 0 19 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 170 127 19 33


13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella krishanteringsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 11 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 241 75 0 33


14. Kommunikationssystemet Rakel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1209 av Anders Hansson (M).

Reservation 12 (SD)

15. Civilt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:973 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1 och

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 27, 63 och 64.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

16. Skyddsrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1775 av Per-Arne Håkansson (S) och

2015/16:1928 av Anders Hansson (M).

Reservation 17 (SD)

17. Livsmedelsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:290 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2015/16:1743 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 22 och 23,

2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2 och

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 0 0 75 9
SD 0 44 0 4
MP 22 0 2 1
C 0 0 21 1
V 0 0 20 1
L 16 0 1 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 152 44 120 33


18. Lagring av olja/ransonering av petroleumprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 22 (SD)

19. Reservkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 84.

Reservation 23 (SD)

20. Skalskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 24 (SD)

21. Driftvärn för den kulturella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2946 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 25 (SD)