Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)

Skatteutskottets bet 2008/09:SkU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

EU-parlamentariker ska beskattas i Sverige (SkU36)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att de svenska EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner ska beskattas i Sverige. När det gäller vissa kostnadsersättningar föreslår utskottet att regeringen undersöker möjligheten att beskatta de delar av dessa ersättningar som inte motsvaras av verkliga kostnader. Riksdagen fattade sitt beslut efter en förnyad behandling i skatteutskottet av regeringens proposition. Bakgrunden till skatteändringarna är en ny stadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner i fortsättningen. Dessa ska beskattas på EU-nivå men medlemsländerna ges också rätt att ta ut skatt om dubbelbeskattning kan undvikas. Lagändringarna börjar gälla den 14 juli 2009, då den nya EU-stadgan träder i kraft.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om beskattningen av kostnadsersättningar. Delvis bifall till Sk16 y 2 och Sk17 y 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-14
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-05-19
Trycklov: 2009-05-19
bet 2008/09:SkU36

Alla beredningar i utskottet

2009-05-14

EU-parlamentariker ska beskattas i Sverige (SkU36)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att de svenska EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner ska beskattas i Sverige. När det gäller vissa kostnadsersättningar föreslår utskottet att regeringen undersöker möjligheten att beskatta de delar av dessa ersättningar som inte motsvaras av verkliga kostnader. Utskottet lade fram sina förslag efter en förnyad behandling av regeringens proposition.

Bakgrunden till skatteförslagen är en ny stadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner i fortsättningen. Dessa ska beskattas på EU-nivå men medlemsländerna ges också rätt att ta ut skatt om dubbelbeskattning kan undvikas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 14 juli 2009, då den nya EU-stadgan träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
dels tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen ska undersöka möjligheten av att beskatta kostnadsersättningar för utövande av uppdraget som ej motsvaras av utgifter som de är avsedda att täcka och återkomma till riksdagen i frågan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:136, bifaller delvis motionerna 2008/09:Sk16 yrkande 2 och 2008/09:Sk17 yrkande 2 och avslår motionerna 2008/09:Sk16 yrkandena 1 och 3 samt 2008/09:Sk17 yrkandena 3 och 4.