Beskattning av utomlands bosatta (prop. 2004/05:19)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Nya skatteregler för personer bosatta utomlands (SkU9)

De som bor i utlandet och arbetar i Sverige ska få betala skatt enligt inkomstskattelagen. Därmed kommer de få möjlighet att göra skatteavdrag för inkomsternas förvärvande, vilket nuvarande reglerna inte tillåter. Dessutom ska de som tjänat in 90 % av sin skattepliktiga inkomst i Sverige få rätt till personliga avdrag, som till exempel allmänna avdrag och grundavdrag. Lagändringarna ska börja gälla från och med den 1 januari 2005. Lagändringarna innebär också att utlandsboende ska betala kommunalskatt som motsvarar kommunernas och landstingens genomsnittliga skattesats för det aktuella beskattningsåret.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna 2004/05:1 (delvis) och 2004/05:19 (delvis). Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-16
Betänkande publicerat: 2004-11-23
Trycklov: 2004-11-23
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:SKU9

Nya skatteregler för personer bosatta utomlands (SkU9)

De som bor i utlandet och arbetar i Sverige ska få betala skatt enligt inkomstskattelagen. Därmed kommer de få möjlighet att göra skatteavdrag för inkomsternas förvärvande, vilket nuvarande reglerna inte tillåter. Dessutom ska de som tjänat in 90 % av sin skattepliktiga inkomst i Sverige få rätt till personliga avdrag, som till exempel allmänna avdrag och grundavdrag. Det föreslår regeringen, och skatteutskottet vill att riksdagen godkänner regeringens förslag. Den föreslagna lagändringen innebär också att utlandsboende ska betala kommunalskatt som motsvarar kommunernas och landstingens genomsnittliga skattesats för det aktuella beskattningsåret. Den nya lagen föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-30
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av utomlands bosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
3. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) med den ändringen att 11 kap. 1 § utgår ur förslaget,
5. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
6. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2004/05:1 Finansplanen punkt 34 och 2004/05:19 i denna del och avslår motion 2004/05:Sk5 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m044011
c01804
fp04305
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt166133050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag