Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2001

Beslut

LO och TCO ska fördela statligt studiestöd för korttidsstudier (UbU18)

Riksdagen beslutade att Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) anförtros förvaltningsuppgiften att fördela statligt studiestöd för korttidsstudier. Sekretesslagen ändras för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas på den del av LO:s och TCO:s verksamhet som rör hanteringen av bidrag vid korttidsstudier. Riksdagen beslutade också om ändringar i den nya studiestödslag som ska börja gälla den 1 juli 2001 och i övergångsbestämmelserna till den lagen: Ökad möjlighet att få studielån efter 41 års ålder, en ny övergångsbestämmelse om längsta tid för studiemedel för högskolestudier, följdändringar i studiestödslagen med anledning av de termer och uttryck som används i inkomstskattelagen, samordning av vissa studiestöd samt en ny övergångsbestämmelse om bidrag vid korttidsstudier. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

LO och TCO ska fördela statligt studiestöd för korttidsstudier (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) anförtros förvaltningsuppgiften att fördela statligt studiestöd för korttidsstudier. Vidare föreslås en ändring av sekretesslagen för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas på den del av LO:s och TCO:s verksamhet som rör hanteringen av bidrag vid korttidsstudier. Slutligen föreslås ändringar i den nya studiestödslag som ska börja gälla den 1 juli 2001 och i övergångsbestämmelserna till den lagen: Ökad möjlighet att få studielån efter 41 års ålder, en ny övergångsbestämmelse om längsta tid för studiemedel för högskolestudier, följdändringar i studiestödslagen med anledning av de termer och uttryck som används i inkomstskattelagen, samordning av vissa studiestöd samt en ny övergångsbestämmelse om bidrag vid korttidsstudier. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.