Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2013

Beslut

Nya villkor och riktlinjer för public service-företagen (KrU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion under den kommande tillståndsperioden, den 1 januari 2014 - den 31 december 2019. Programföretagens medel höjs med två procent per år under tillståndsperioden. För 2014 får SR 2 732,4 miljoner kronor, SVT 4 476,5 miljoner kronor och UR 395,2 miljoner kronor från rundradiokontot. I detta ingår en särskild höjning av UR:s medel med 50 miljoner kronor för att vidga och utveckla UR:s utbildningsuppdrag.

Riksdagen ställde sig också bakom ett breddat så kallat speglingsuppdrag. Det ska klart framgå att programutbudet ska spegla förhållandena i hela landet och den variation som finns i befolkningen och att programverksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om redovisningen av public service-företagens verksamhet. Riksdagen anser att regleringen av SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet i dag inte är helt ändamålsenlig. Detta eftersom företagen inte kan tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget. Samtidigt leder den tekniska utvecklingen till att internet blir en allt viktigare informationskanal.

Riksdagen anser att sändningarna i marknätet även i fortsättningen bör utgöra grunden för den uppföljning som granskningsnämnden för radio och tv gör av hur programföretagen uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst. Riksdagen bedömer dock att det inom ramen för nuvarande reglering bör vara möjligt för programföretagen att i praktiken få tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget och att regeringen ska överväga en sådan förändring. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall/delvis bifall till motionerna i punkt 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-22
Justering: 2013-11-07
Betänkande publicerat: 2013-11-12
Trycklov: 2013-11-12
Reservationer 27
Betänkande 2013/14:KrU3

Alla beredningar i utskottet

2013-10-22

Nya villkor och riktlinjer för public service-företagen (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion under den kommande tillståndsperioden, den 1 januari 2014 - den 31 december 2019. Programföretagens medel höjs med två procent per år under tillståndsperioden. För 2014 får SR 2 732,4 miljoner kronor, SVT 4 476,5 miljoner kronor och UR 395,2 miljoner kronor från rundradiokontot. I detta ingår en särskild höjning av UR:s medel med 50 miljoner kronor för att vidga och utveckla UR:s utbildningsuppdrag.

Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag om ett breddat så kallat speglingsuppdrag. Det ska klart framgå att programutbudet ska spegla förhållandena i hela landet och den variation som finns i befolkningen och att programverksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om redovisningen av public service-företagens verksamhet. Utskottet anser att regleringen av SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet i dag inte är helt ändamålsenlig. Detta eftersom företagen inte kan tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget. Samtidigt leder den tekniska utvecklingen till att internet blir en allt viktigare informationskanal.

Utskottet anser att sändningarna i marknätet även i fortsättningen bör utgöra grunden för den uppföljning som granskningsnämnden för radio och tv gör av hur programföretagen uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst. Utskottet bedömer dock att det inom ramen för nuvarande reglering bör vara möjligt för programföretagen att i praktiken få tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget och att regeringen ska överväga en sådan förändring. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-20
4

Beslut

Beslut: 2013-11-21
24 förslagspunkter, 16 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering och redovisning av programföretagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna att den ska överväga en förändring som gör det möjligt för programföretagen att inom ramen för nuvarande reglering i praktiken få tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 3, 13 och 14 samt
2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1 och
bifaller delvis motion
2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Tillståndsperiodens längd och halvtidsöversynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om tillståndsperiodens längd och halvtidsöversynen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 1 i denna del och avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 2 (S)

3. Sändningstillstånd och anslagsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att sändningstillståndens struktur ses över.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 1 i denna del och avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S, V)

4. Redovisning av sidoverksamheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 4 (S, V)

5. Förhandsprövning av nya tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om förtydligande av vad som avses med försöksverksamhet och om anmälan till förhandsprövning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 7 och
2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M941012
MP01906
FP17007
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt165132052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Speglingsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att speglingsuppdraget ska spegla förhållandena i hela landet och den variation som finns i befolkningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 2 i denna del och avslår motion
2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP18007
FP17007
C19004
SD01901
V15004
KD17002
Totalt27819052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Minoritetsspråksuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att renodla minoritetsspråksuppdraget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 8 och 9,
2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2 och
2013/14:Kr213 av Yilmaz Kerimo (S).

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109516
M950012
MP12076
FP17007
C19004
SD01802
V15004
KD17002
Totalt1761810253

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Ett stärkt kulturutbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5 och
2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M950012
MP30166
FP17007
C19004
SD01901
V15004
KD17002
Totalt262191652

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Tv-distribution i marknätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 11 (S)

10. Vidaresändningsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 12 (S)

11. Digitalradio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 12,
2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3 och
2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (MP)
Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M950012
MP10186
FP17007
C19004
SD01901
V15004
KD17002
Totalt1641911551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Tillgängliggörande av arkiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 15,
2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 4 och
2013/14:Kr236 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP, V)

13. Radio- och tv-avgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 16,
2013/14:Kr209 av Andreas Carlson (KD) och
2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson (C).

Reservation 18 (S)

14. Rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 19 (S, V)

15. UR:s uppdrag och resursförstärkning för detta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att UR ska vidga sitt utbildningsutbud. Riksdagen godkänner också att UR:s medelstilldelning höjs med 50 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkterna 2 och 4, båda i denna del, och avslår motion
2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP19006
FP17007
C19004
SD01901
V15004
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Medelstilldelningen under tillståndsperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna medelstilldelningen till programföretagen under tillståndsperioden. För 2014 tilldelas SR 2 732,4 miljoner kronor, SVT 4 476,5 miljoner kronor och UR 395,2 miljoner kronor från rundradiokontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 4 i denna del och avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 21 (S)

17. Ingen momskompensation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 22 (S, V)

18. Samarbetet mellan programföretagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 23 (S)

19. Public service-redovisningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om utökade redovisningskrav och oberoendet från kommersiella aktörer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 6 i denna del och avslår motion
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 24 (S)

20. Granskningsnämndens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om förtydligande av granskningsnämndens roll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 6 i denna del och avslår motionerna
2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 22,
2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) yrkande 5 och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 36.

Reservation 25 (S, MP, V)
Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M950012
MP00196
FP17007
C19004
SD01901
V00154
KD17002
Totalt1481913151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Uppdrag till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 4 och 5.

Reservation 27 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M950012
MP01906
FP17007
C19004
SD19001
V01504
KD17002
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Propositionen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner även regeringens övriga förslag som inte mött någon invändning i form av motionsyrkanden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkterna 3, 5 och 6 i denna del.

23. UR:s rätt till sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr232 av Jan R Andersson (M).

24. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 5,
2013/14:Kr217 av Christer Winbäck och Anita Brodén (båda FP),
2013/14:Kr224 av Eva Flyborg (FP) och
2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson (C).