Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Brott mot Internationella brottmålsdomstolen (JuU4)

Sverige har åtagit sig att straffbelägga gärningar och att kunna döma över brott mot den Internationella brottsmålsdomstolen. Den 1 januari ändras därför brottsbalken så att följande brott också omfattar den Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning: osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, störande av förrättning eller av allmän sammankomst, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling. Straffansvar för våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd ska också utvidgas till att gälla gärningar riktade mot tjänstemän vid den Internationella brottsmålsdomstolen. Till följd av Lissabonfördraget görs dessutom några ändringar i brottsbalken som bland annat gäller bestämmelser om osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol. Även dessa ändringar börjar gälla den 1 januari.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till utskottets lagförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-15
Justering: 2009-11-19
Betänkande publicerat: 2009-11-19
Trycklov: 2009-11-19
bet 2009/10:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2009-10-15

Brott mot Internationella brottmålsdomstolen (JuU4)

Sverige har åtagit sig att straffbelägga gärningar och att kunna döma över brott mot den Internationella brottsmålsdomstolen. Den 1 januari ändras därför brottsbalken så att följande brott också omfattar den Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning: osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, störande av förrättning eller av allmän sammankomst, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling. Straffansvar för våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd ska också utvidgas till att gälla gärningar riktade mot tjänstemän vid den Internationella brottsmålsdomstolen. Justiteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Till följd av Lissabonfördraget föreslår dessutom justitieutskottet några ändringar i brottsbalken, som bland annat gäller bestämmelserna om osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol. Även dessa lagändringar föreslås börja gälla den 1 januari.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-25
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att i 15 kap. 4 b § första stycket ordet "gemenskapernas" ska bytas ut mot "unionens" och ordet "förstainstansrätten" ska bytas ut mot "tribunalen",
b) lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:226.

2. Subventionsmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det förslag till lag om ändring i brottsbalken som utskottet lagt fram i bilaga 3.