Budgetpropositionen - utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Budgetpropositionen (KU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till rikets styrelse och till dagspress och taltidningar. Stödet till de politiska partierna ökades med 30 miljoner kronor för 1997. På KU:s initiativ beslutades att reglerna för det avtrappade partistödet för partier som lämnat riksdagen ska ses över. Utrednings- och assistentstödet till riksdagsledamöterna utökades. Regeringens förslag om att ändra dagstidningsbegreppet godkändes. En lågfrekvent tidning ska för att få presstöd ha ett brett innehåll och riktas mot en vid läsekrets. Två eller flera tidningar som utkommer under olika namn men till exempel har gemensam administration och tekniskt samarbete ska i vissa fall räknas som en. Riksdagen beslutade att tiden för avveckling av presstödet för de tidningar som förlorar på de nya reglerna ska vara två år i stället för ett år, som regeringen föreslagit. På KU:s initiativ beslutades att Presstödsnämnden ska kunna jämka stödet till elektroniska dagstidningar eftersom dessa kan produceras och distribueras till lägre kostnader än papperstidningar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:KU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-09
4

Beslut

Beslut: 1996-12-10

Protokoll med beslut