Budgetpropositionen - utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1997

Beslut

Anslag till riksdag, regering och presstöd (KU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Rikets styrelse om knappt 4 miljarder kronor. Här ingår anslag till bl.a. kungliga hov- och slottsstaten, riksdagen och dess myndigheter, regeringen, centrala myndigheter och presstöd. Med anledning av motionsförslag fick riksdagens förvaltningsstyrelse i uppdrag att undersöka ledamöternas åsikter om dispositionen av assistent/utredarstödet och därefter eventuellt återkomma med förslag till utformning av stödet. Regeringen fick när det gällde presstödet bl.a. i uppdrag att dels uppmärksamma de tröskeleffekter som kan drabba tidningar vars upplagor sjunker under kvalifikationsgränsen (en abonnerad upplaga på minst 2 000 exemplar), dels överväga ökade möjligheter för endagarstidningar att ge ut provexemplar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-21
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:KU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-08
4

Beslut

Beslut: 1997-12-09

Protokoll med beslut