Budgetpropositionen för 1998, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens budgetförslag om hälsovård, sjukvård och social omsorg. Anslaget till assistensersättning ökade med 900 miljoner kronor. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar fick 4 miljoner kronor mer i bidrag än regeringen föreslagit eftersom den minskning av stödet som regeringen föreslagit skulle hota verksamheten. Ökningen skedde genom att stödet till ledarhundar bibehölls på tidigare nivå och genom att vårdartjänsten tillfördes det belopp som Statens institut för särskilt utbildningsstöd själv beräknat behöva.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-11
Justering: 1997-11-27
Betänkande 1997/98:SoU1

Alla beredningar i utskottet

1997-11-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-15
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut