Budgetpropositionen för 1999, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1998

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände i princip regeringens budgetförslag för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det finns dock skäl att ekonomiskt stödja Rikskvinnocentrum (RKC) även under 1999, bl.a. för att bedriva forskning om effekterna av våld mot kvinnor. RKC får därför ett anslag på 1 miljon kronor. För framtiden bör dock finansieringsfrågan lösas på annat sätt. Riksdagen gjorde ett antal tillkännagivanden till regeringen. Ett tillkännagivande rör den särskilde utredaren som har till uppgift att bl.a. se över statsbidragen till handikapporganisationerna. Utredaren bör ges ett tilläggsdirektiv med innebörden att frivilligorganisationernas redovisning bör baseras på kön. Tre tillkännagivanden rör assistansreformen: frågan om rätt att behålla assistansen efter 65-årsdagen, makars eller sambors ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans och det är fråga om att bedöma tidsåtgången för det personliga stödet samt barns rätt till personlig assistans. Ett tillkännagivande görs gällande anslaget till utvecklingsinsatser till åtgärder för hemlösa. En lösning på hemlöshetsproblemen förutsätter enligt riksdagen ett brett spektrum av initiativ och en bred politisk förankring. Anslaget bör därför enligt riksdagen disponeras av regeringen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-10
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:SoU1

Budgetförslag för hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i princip godkänner regeringens budgetförslag för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet anser dock att det finns skäl att ekonomiskt stödja Rikskvinnocentrum (RKC) även under 1999, bl.a. för att bedriva forskning om effekterna av våld mot kvinnor. RKC föreslås därför få ett anslag på 1 miljon kronor. För framtiden bör dock finansieringsfrågan lösas på annat sätt. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett antal tillkännagivanden till regeringen. Ett tillkännagivande rör den särskilde utredaren som har till uppgift att bl.a. se över statsbidragen till handikapporganisationerna. Utredaren bör ges ett tilläggsdirektiv med innebörden att frivilligorganisationernas redovisning bör baseras på kön. Tre tillkännagivanden rör assistansreformen: frågan om rätt att behålla assistansen efter 65-årsdagen, makars eller sambors ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans samt barns rätt till personlig assistans. Ett tillkännagivande rör anslaget till utvecklingsinsatser till åtgärder för hemlösa. En lösning på hemlöshetsproblemen förutsätter ett brett spektrum av initiativ och en bred förankring. Anslaget bör därför enligt utskottet disponeras av regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-16
4

Beslut

Beslut: 1998-12-17

Protokoll med beslut