Budgetpropositionen för år 1997, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1996

Beslut

Anslag till hälso- och sjukvård (SoU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Samtidigt konstaterades att vården och omsorgen ska vara ett prioriterat område i svensk politik. Riksdagen underströk att det effektiviserings- och förändringsarbete som pågår i många landsting måste ske med beaktande av målen om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är också nödvändigt att lägga fast en strategi för att möta de ökade resursbehoven inom omsorgen. Äldre människor med behov av service, omsorg och vård ska få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att själva bestämma över sin livssituation. En lagreglering bör övervägas för att garantera äldres rätt att flytta mellan kommuner.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-05
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:SoU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-18
4

Beslut

Beslut: 1996-12-18

Protokoll med beslut