Budgetpropositionen för år 1998, utgiftområde 19 Regional utjämning och utveckling

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1997

Beslut

Regionalpolitiska anslag (AU2)

Riksdagen godkände regeringens mål och allmänna riktlinjer samt budgetförslag för regionalpolitiken. Det övergripande målet för utgiftsområdet ska vara att underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att det bidrar till att uppfylla målen för den "stora" regionalpolitiken. Regeringen fick i uppdrag att senast i samband med vårpropositionen 1998 återkomma med förslag om hur segregation och utanförskap i storstäderna ska kunna motverkas och lokal utveckling stimuleras. Reglerna ändrades för landsbygdsstöd, sysselsättningsbidrag, småföretagsstöd och stöd till kommersiell service. Regeringen gavs möjlighet att under 1998 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåren 1999, 2000 och 2001. I ett tillkännagivande konstaterade riksdagen att merparten av kvarstående medel med anledning av det s.k. landshövdingeuppdraget bör tillföras de nya regionala självstyrelseorganen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-13
Justering: 1997-11-27
Betänkande 1997/98:AU2

Alla beredningar i utskottet

1997-11-13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-17
4

Beslut

Beslut: 1997-12-17

Protokoll med beslut