Civilutskottets betänkande i anledning av dels propositionen 1973:1 i vad avser vissa anslag för budgetåret 1973/74 för bostadsbyggande m. m., dels propositionen 1973:21 angående sanering av det äldre bostadsbeståndet, dels i dessa ämnen väckta motioner

Civilutskottets bet 1973:CU19

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut