Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Socialutskottets bet 2017/18:SoU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Regler för behandling av personuppgifter anpassas till EU-förordning (SoU33)

Flera lagar inom Socialdepartementets område anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Ändringarna innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de verksamheter som berörs ska vara kompletteringar till EU:s dataskyddsförordning och den nya svenska dataskyddslagen.

De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
bet 2017/18:SoU33

Regler för behandling av personuppgifter anpassas till EU-förordning (SoU33)

Flera lagar inom Socialdepartementets område anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Ändringarna innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de verksamheter som berörs ska vara kompletteringar till EU:s dataskyddsförordning och den nya svenska dataskyddslagen.

De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,


2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,


3. lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister,


4. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med den ändringen att uttrycket "artikel 9.2 h i förordningen" i 7 § tredje stycket ska bytas ut mot "artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning",


5. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,


6. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,


7. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,


8. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,


9. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,


10. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,


11. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) med den ändringen att 
- en punkt ska införas i den numrerade listan i 2 kap. 8 § andra stycket efter "1",
- uttrycket "artikel 9.2 h i förordningen" i 7 kap. 8 § fjärde stycket ska bytas ut mot "artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning",


12. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),


13. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkrings-balken,


14. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),


15. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,


16. lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccina-tionsprogram,


17. lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:171 punkterna 1-17.