De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m.m. (prop. 1988/89: 150, 151 och 100)

Finansutskottets betänkande 1988/89:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.