Demokrati för det nya seklet

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2002

Beslut

Långsiktiga mål för aktiv demokratipolitik (KU14)

Riksdagen beslutade om långsiktiga mål för en aktiv demokratipolitik. Målen är att valdeltagandet ska öka, att en ökad andel av medborgarna ska inneha ett politiskt förtroendeuppdrag, att medborgarna ska ha bättre möjligheter att delta i och påverka den politiska processen samt att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen ska bli mer jämlika än de är i dag. Riksdagen beslutade vidare om lagändringar. Besluten innebär bl.a. att fullmäktige får besluta att medborgarna får väcka förslag i fullmäktige (medborgarförslag), att arbetsvillkoren för förtroendevalda i kommuner och landsting förbättras och att möjligheterna till brukarinflytande stärks samt att allmänheten ska ha möjlighet till insyn i privatägda företag som bedriver kommunal verksamhet på entreprenad. Riksdagen avslog regeringens förslag om möjlighet till insyn i verksamheten i fristående skolor. Behovet av insyn är redan tillgodosett genom riksdagens beslut att huvudmannen för en fristående skola ska vara skyldig att lämna en ekonomisk redovisning över verksamheten (se 2001/02:UbU7 ). Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett uttalande om regeringens arbete med frågan om folkinitiativ om folkomröstning. Regeringens arbetet bör syfta till ett förslag om att folkomröstning ska hållas om 10 % av de röstberättigade begär det. Bestämmelsen om folkinitiativ trädde i kraft 1994. Folkinitiativ har tagits i knappt 70 fall, men bara i två av dessa har fullmäktige beslutat att en folkomröstning ska genomföras med anledning av ett folkinitiativ.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-03-19
Justering: 2002-03-21
Trycklov: 2002-03-25
Reservationer 35
Betänkande 2001/02:KU14

Alla beredningar i utskottet

2002-03-19, 2002-03-14, 2002-03-12, 2002-03-07, 2002-03-05, 2002-02-19

Långsiktiga mål för aktiv demokratipolitik (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till långsiktiga mål för en aktiv demokratipolitik. Målen är att valdeltagandet ska öka, att en ökad andel av medborgarna ska inneha ett politiskt förtroendeuppdrag, att medborgarna ska ha bättre möjligheter att delta i och påverka den politiska processen samt att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen ska bli mer jämlika än de är i dag. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar. Förslagen innebär bl.a. att fullmäktige får besluta att medborgarna får väcka förslag i fullmäktige (medborgarförslag), att arbetsvillkoren för förtroendevalda i kommuner och landsting förbättras och att möjligheterna till brukarinflytande stärks samt att allmänheten ska ha möjlighet till insyn i privatägda företag som bedriver kommunal verksamhet på entreprenad. Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag om möjlighet till insyn i verksamheten i fristående skolor. Behovet av insyn är redan tillgodosett genom riksdagens beslut att huvudmannen för en fristående skola ska vara skyldig att lämna en ekonomisk redovisning över verksamheten (se 2001/02:UbU7). Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett uttalande om regeringens arbete med frågan om folkinitiativ om folkomröstning. Regeringens arbetet bör syfta till ett förslag om att folkomröstning ska hållas om 10 % av de röstberättigade begär det. Bestämmelsen om folkinitiativ trädde i kraft 1994. Folkinitiativ har tagits i knappt 70 fall, men bara i två av dessa har fullmäktige beslutat att en folkomröstning ska genomföras med anledning av ett folkinitiativ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-04
4

Beslut

Beslut: 2002-04-04
55 förslagspunkter, 24 acklamationer, 11 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för demokratipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för demokratipolitiken. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:K58 yrkandena 2 och 3, 2001/02:K60 yrkande 4 och 2001/02:K63.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m069012
c16002
fp12004
kd37005
v34009
mp15001
-0000
Totalt23371045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Genomgripande författningsreform

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K60 yrkande 5.

Reservation 2 (m, fp)

3. Subsidiaritetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K65 yrkande 1.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m681012
c16002
fp11104
kd0000
v34009
mp15001
-2000
Totalt26539045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Grundlagsutredning med underifrånperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K67 yrkande 13.

Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m690012
c0000
fp12004
kd37005
v34009
mp15001
-2000
Totalt28716046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Den kommunala självstyrelsen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K58 yrkande 1, 2001/02:K60 yrkande 10, 2001/02:K67 yrkande 9, 2001/02:K230, 2001/02:K248 yrkande 2 och 2001/02:K371 yrkande 33.

Reservation 5 (m, c, fp)

6. Det kommunala skatteutjämningssystemet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K60 yrkande 11.

Reservation 6 (m)

7. Domstolarnas ställning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K60 yrkandena 7 och 8.

Reservation 7 (m)

8. Regionala självstyrelseorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K62 yrkande 7, 2001/02:K67 yrkandena 10 12 samt 2001/02:K371 yrkande 16.

Reservation 8 (c)
Reservation 9 (fp)

9. Åldersgränsen för rösträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K62 yrkande 1 och 2001/02:K67 yrkande 3.

Reservation 10 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690012
c11502
fp0000
kd37005
v03409
mp01501
-1100
Totalt22777045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Rösträtt för utländska medborgare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K66 yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (v, mp)

11. Renodlat personval

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K60 yrkande 13, 2001/02:K62 yrkande 2, 2001/02:K64 och 2001/02:K67 yrkande 6.

Reservation 12 (m, c, fp)

12. Kommunala utjämningsmandat m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K65 yrkande 2.

Reservation 13 (kd, v)

13. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K62 yrkande 3 och 2001/02:K66 yrkande 1.

14. Internetröstning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K60 yrkande 15 och 2001/02:K70 yrkandena 1 5.

Reservation 14 (m)

15. Tillgänglighet till vallokaler

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K62 yrkande 8.

Reservation 15 (fp)

16. Kommunal näringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K205, 2001/02:K305 yrkandena 1 och 2, 2001/02:K319, 2001/02:K365, 2001/02:K366, 2001/02:Fi296 yrkande 1 samt 2001/02:N312 yrkandena 5 och 6.

Reservation 16 (m, fp)

17. Laglighetsprövning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K271, 2001/02:K305 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Fi299 yrkande 4, 2001/02:N312 yrkande 10 och 2001/02:N370 yrkande 3.

Reservation 17 (m, fp, kd)

18. Kommunalt stöd till enskild verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K290.

19. Tröghetsregel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K381 yrkande 8.

Reservation 18 (mp)

20. Ekonomiskt stöd till enskild barnomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K233, 2001/02:K324 och 2001/02:K331.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (c, kd, mp)

21. Ekonomiskt stöd till adoption och insemination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K390 yrkandena 1 och 2.

22. Utegångsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K284 yrkande 16.

23. Kommunmedlemskap och laglighetsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K265 och 2001/02:K284 yrkande 1.

24. Ställningstagande till beslut i kommunala företag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) såvitt avser 3 kap. 17 §. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:K60 yrkande 1 och 2001/02:K65 yrkande 5.

Reservation 21 (m, fp, kd)

25. Insyn i kommunala entreprenader

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) såvitt avser 3 kap. 19 a §. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:K60 yrkande 2.

Reservation 22 (m)

26. Krav vid entreprenadupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K59 yrkande 1.

Reservation 23 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1171013
m690012
c16002
fp12004
kd37005
v0000
mp15001
-2000
Totalt26835046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Omstruktureringar inom den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K61.

28. Insyn i fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100). Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:K60 yrkande 3, 2001/02:K65 yrkande 6 och 2001/02:K66 yrkande 18. Riksdagen avslår vidare motion 2001/02:K59 yrkande 2.

Reservation 24 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s5112014
m690012
c17001
fp12004
kd37005
v0000
mp15001
-2000
Totalt157146046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Obligatorisk miljönämnd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K262.

Reservation 25 (v, mp)

30. Närvarorätt och öppenhet vid nämndsammanträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K289 och 2001/02:K392.

31. Återremiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900), såvitt avser 5 kap. 36 §. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:K58 yrkandena 4 och 5.

32. Förtroendevaldas valbarhet och arbetsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K66 yrkandena 14 och 15, 2001/02:K381 yrkande 9 och 2001/02:K417 yrkande 2.

33. Kommunrevision

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K65 yrkande 7 och 2001/02:K339.

Reservation 26 (m, fp, kd)

34. Direktvalda kommundelsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K62 yrkande 4, 2001/02:K341, 2001/02:K371 yrkande 14 och 2001/02:K424 yrkande 5 i denna del.

Reservation 27 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690012
c01701
fp0000
kd37005
v03409
mp01501
-2000
Totalt22778044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Kommunala extraval

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K60 yrkande 14, 2001/02:K247 yrkande 1, 2001/02:K368 yrkande 7 och 2001/02:K385.

Reservation 28 (m, fp)

36. Återkallelse av uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K247 yrkande 3.

37. Avgående kommunstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K354.

38. Proportionellt valsätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K356.

39. Kommunal samverkan över nationsgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K67 yrkande 8, 2001/02:K408 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:K419.

40. Indelningen i kommuner och landsting

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K60 yrkande 12, 2001/02:K62 yrkande 5 och 2001/02:K371 yrkandena 11 13.

Reservation 29 (c)
Reservation 30 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117014
m690012
c17001
fp12004
kd37005
v0000
mp15001
-2000
Totalt152151046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000

Beslut: oavgjort röstresultat

41. Indelning i polisdistrikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K9 yrkande 3.

42. Folkinitiativ om folkomröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:K65 yrkande 3, 2001/02:K67 yrkande 5, 2001/02:K247 yrkande 2, 2001/02:K340, 2001/02:K371 yrkande 4 och 2001/02:N364 yrkande 23 och delvis motionerna 2001/02:K66 yrkande 6, 2001/02:K344 yrkande 2 och 2001/02:K368 yrkande 5.

Reservation 31 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0000
m690012
c17001
fp12004
kd37005
v13309
mp15001
-2000
Totalt153150046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. Beslutande folkomröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K67 yrkande 4.

Reservation 32 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690012
c0000
fp12004
kd37005
v34009
mp15001
-2000
Totalt28817044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Medborgarförslag och självförvaltningsorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K65 yrkande 4, 2001/02:K66 yrkande 5 och 2001/02:K371 yrkandena 6 8.

45. Demokratiska processer och IT

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K347, 2000/01:K397 yrkande 1, 2000/01:K401 yrkande 7, 2001/02:K66 yrkande 12, 2001/02:K67 yrkande 7, 2001/02:K368 yrkande 8, 2001/02:K381 yrkande 7, 2001/02:K389 och 2001/02:K424 yrkande 5 i denna del och 2001/02:So618 yrkande 15.

Reservation 33 (m, fp)

46. Demokratibokslut m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K66 yrkandena 7 10 och 13, 2001/02:K68, 2001/02:K344 yrkande 1 samt 2001/02:K381 yrkandena 3 och 10.

47. Lokal demokratiutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K67 yrkandena 1 och 2, 2001/02:K371 yrkande 1, 2001/02:K383 yrkandena 1 och 3 5 och 2001/02:A226 yrkande 4.

48. Organisationsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K69.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690012
c15111
fp11005
kd03615
v33109
mp14101
-2000
Totalt26339245

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

49. Demokratifrågornas position i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K66 yrkande 4.

50. Demokratifolder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K66 yrkande 11.

Reservation 34 (mp)

51. Forskningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K66 yrkande 17.

52. Etik i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K65 yrkande 8.

53. Bidrag till politiska kampanjer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K66 yrkande 16.

Reservation 35 (mp)

54. Stödet till riksdagsledamöter och partigrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K418 yrkandena 1 och 2.

55. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om ändring i kommunallagen (1991:900), b) lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.