Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Justitieutskottets bet 2014/15:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2015

Beslut

Kompletterande ändringar med anledning av omorganisationen av polisorganisationen (JuU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Förslaget innebär att det görs kompletterande ändringar efter den omorganisation av polisen som gjordes januari 2015, då en sammanslagning av olika polisiära myndigheter blev Polismyndigheten.

Ändringarna rör framför allt Polismyndighetens behandling av personuppgifter för forensiska ändamål. Det betyder bland annat att det i polisdatalagen förs in regler om när det är tillåtet att behandla personuppgifter i den forensiska verksamheten, kring begränsningar för att göra sökningar på känsliga uppgifter samt om hur lång tid uppgifter får sparas.

Förslaget innebär också att det införs en mer heltäckande jävsregel för polisanställda och för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter. Den nya regleringen av jäv innebär att all brottsbekämpande verksamhet omfattas.

I förslaget ingår även att Tullverket och Kustbevakningen ska kunna få direktåtkomst till uppgifter i vapenregister. Detta för de att bättre kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt förhindra att illegala vapen förs in i landet.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 augusti 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
bet 2014/15:JuU25

Kompletterande ändringar med anledning av omorganisationen av polisorganisationen (JuU25)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Förslaget innebär att det görs kompletterande ändringar efter den omorganisation av polisen som gjordes januari 2015, då en sammanslagning av olika polisiära myndigheter blev Polismyndigheten.

Ändringarna rör framför allt Polismyndighetens behandling av personuppgifter för forensiska ändamål. Det betyder bland annat att det i polisdatalagen förs in regler om när det är tillåtet att behandla personuppgifter i den forensiska verksamheten, kring begränsningar för att göra sökningar på känsliga uppgifter samt om hur lång tid uppgifter får sparas.

Förslaget innebär också att det införs en mer heltäckande jävsregel för polisanställda och för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter. Den nya regleringen av jäv innebär att all brottsbekämpande verksamhet omfattas.

I förslaget ingår även att Tullverket och Kustbevakningen ska kunna få direktåtkomst till uppgifter i vapenregister. Detta för de att bättre kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt förhindra att illegala vapen förs in i landet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
4. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,
5. lag om ändring i polislagen (1984:387),
6. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),
7. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
8. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
9. lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, 
10. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
11. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
12. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
13. lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165),
14. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).