Det allmännas skadeståndsansvar, m.m.

LUs betänkande 1997/98:LU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1998

Beslut

Det allmännas skadeståndsansvar (LU27)

Riksdagen beslutade om en ny ersättningslag som i vissa fall ökar möjligheterna för den som fått sin frihet inskränkt att få ersättning från staten. I skadeståndslagen infördes en ny bestämmelse om att staten eller en kommun ska ersätta skada som har orsakats en enskild medborgare genom fel eller försummelse när en myndighet lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl.

Riksdagens beslut: Bifall till res. 1 i mom. 1, i övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-15
Justering: 1998-05-15
Betänkande 1997/98:LU27

Alla beredningar i utskottet

1998-04-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-02
4

Beslut

Beslut: 1998-06-03

Protokoll med beslut