Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nya regler för djurförsök (MJU21)

Djurskyddslagen ändras som en anpassning till ett EU-direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ändringarna innebär bland annat följande.

 • Definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa.
 • Djurförsök ska klassificeras efter svårhetsgrad.
 • Av ett tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur ska det framgå vem som innehar tillståndet. Det ska också framgå vem eller vilka som är föreståndare och vilken veterinär eller expert som är knuten till verksamheten.
 • Den som innehar tillståndet ska ha ansvaret för att reglerna följs.
 • Det ska vara möjligt att återkalla ett godkännande att använda djur i djurförsök.
 • Den som överträder bestämmelser om kompetens och metoder vid infångande av vilt levande djur avsedda att användas som försöksdjur ska kunna straffas.
 • Den djurförsöksetiska prövningen bör finansieras med avgifter.

En central djurförsöksetisk nämnd inrättas. De nuvarande djurförsöksetiska nämnderna ska i fortsättningen kallas regionala djurförsöksetiska nämnder. Den centrala nämnden ska pröva beslut av de regionala nämnderna som har överklagats. Den centrala nämnden ska även i efterhand utvärdera genomförda djurförsök. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en motion från allmänna motionstiden 2011. Det saknas inom EU stöd för krav på märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning. Det är mycket otillfredsställande. Regeringen bör driva frågan om konsumenternas rätt att genom märkning få denna information.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Med bifall till motion 2011/12:MJ368 föreslår utskottet ett tillkännagivande om märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-04
Trycklov: 2012-06-04
Reservationer 23
bet 2011/12:MJU21

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10

Nya regler för djurförsök (MJU21)

Djurskyddslagen ändras som en anpassning till ett EU-direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ändringarna innebär bland annat följande.

 • Definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa.
 • Djurförsök ska klassificeras efter svårhetsgrad.
 • Av ett tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur ska det framgå vem som innehar tillståndet. Det ska också framgå vem eller vilka som är föreståndare och vilken veterinär eller expert som är knuten till verksamheten.
 • Den som innehar tillståndet ska ha ansvaret för att reglerna följs.
 • Det ska vara möjligt att återkalla ett godkännande att använda djur i djurförsök.
 • Den som överträder bestämmelser om kompetens och metoder vid infångande av vilt levande djur avsedda att användas som försöksdjur ska kunna straffas.
 • Den djurförsöksetiska prövningen bör finansieras med avgifter.

En central djurförsöksetisk nämnd inrättas. De nuvarande djurförsöksetiska nämnderna ska i fortsättningen kallas regionala djurförsöksetiska nämnder. Den centrala nämnden ska pröva beslut av de regionala nämnderna som har överklagats. Den centrala nämnden ska även i efterhand utvärdera genomförda djurförsök. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en motion från allmänna motionstiden 2011. Det saknas inom EU stöd för krav på märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning. Det är mycket otillfredsställande. Regeringen bör driva frågan om konsumenternas rätt att genom märkning få denna information.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
24 förslagspunkter, 20 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den centrala djurförsöksetiska nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 21 c § och 21 d § regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:138 i denna del och avslår motionerna
2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4 och
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5 i denna del.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:138 i denna del.

3. Definition av djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

4. Ansökan om djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (V)

5. Djurskyddsorganisationers möjlighet att överklaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 3 och
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5 i denna del.

Reservation 5 (MP, V)

6. Avgift för prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 4 och
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

7. Handlingsplan för att minska antalet djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 5,
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och
2011/12:MJ438 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 8 (MP, V)

8. Ett 3R-center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och
2011/12:MJ215 av Elin Lundgren (S) i denna del.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP, V)

9. Validering av alternativa metoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Forskningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ453 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkande 1.

11. Kemikalier och djurfria försöksmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ336 av Helena Leander (MP) yrkandena 3 och 4 samt
2011/12:MJ453 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkande 2.

Reservation 12 (S, MP, V)

12. Kosmetikaprodukter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:MJ215 av Elin Lundgren (S) i denna del.

Reservation 13 (S, MP, V)

13. Djurhållning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ213 av Åsa Lindestam och Elin Lundgren (båda S),
2011/12:MJ227 av Lars Gustafsson (KD),
2011/12:MJ243 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) yrkandena 1-6,
2011/12:MJ304 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S),
2011/12:MJ361 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:MJ362 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:MJ365 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 14,
2011/12:MJ403 av Jan Ericson (M),
2011/12:MJ413 av Erik A Eriksson (C),
2011/12:MJ436 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkandena 1 och 2 i denna del och
2011/12:MJ476 av Fredrick Federley (C).

Reservation 14 (S, MP, V)

14. Pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ203 av Jens Holm m.fl. (V),
2011/12:MJ220 av Helena Leander m.fl. (MP),
2011/12:MJ264 av Anna Steele (FP),
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18,
2011/12:MJ436 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkande 2 i denna del och
2011/12:MJ443 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S292315
M960011
MP00205
FP21003
C19004
SD18010
V00181
KD16003
-0001
Totalt172924243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Slaktmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ219 av Helena Leander och Maria Ferm (båda MP) och
2011/12:MJ404 av Jan Ericson (M).

Reservation 17 (MP, V)

16. Djurtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ372 av Catharina Bråkenhielm (S).

17. Djurskyddstillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ249 av Isak From och Katarina Köhler (båda S),
2011/12:MJ334 av Anna Steele (FP),
2011/12:MJ366 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 11,
2011/12:MJ430 av Jörgen Hellman m.fl. (S) och
2011/12:MJ439 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Straff m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ222 av Agneta Gille (S),
2011/12:MJ234 av Marianne Åhman (FP),
2011/12:MJ369 av Catharina Bråkenhielm (S) och
2011/12:MJ388 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 19 (SD)

19. Importförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ443 av Richard Jomshof (SD) yrkande 2 och
2011/12:MJ461 av Richard Jomshof och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M940013
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Halal- och kosherslaktat kött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ461 av Richard Jomshof och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 4.

21. Märkning vid import av kött från djur som har slaktats utan bedövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:MJ368 av Catharina Bråkenhielm (S) och
avslår motion
2011/12:MJ461 av Richard Jomshof och David Lång (båda SD) yrkande 3.

Reservation 21 (M, FP, C, KD)

22. Dvärgbandmask

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 16 och
2011/12:MJ412 av Helena Lindahl och Inger Fredriksson (båda C).

Reservation 22 (S)

23. Djursmittsutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 23 (S)

24. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.