Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 2001

Beslut

Översyn av bestämmelse i djurskyddsförordningen (MJU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över en bestämmelse i djurskyddsförordningen, som innebär att det vid offentlig tävling med djur ska finnas en veterinär som förordnats av Jordbruksverket, och tillämpningen av bestämmelsen. Översynen ska ha som syfte att förenkla systemet med förordnande av tävlingsveterinärer vid hästtävlingar och minska de kostnader för arrangörerna som är förknippade med dagens system. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika djurskyddsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Bifall till reservationen under mom. 10. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-28
Justering: 2001-01-16
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:MJU8

Motioner om djurskydd (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika djurskyddsfrågor. Endast ett fåtal motionsförslag berör riksdagens primära ansvarsområde, lagstiftningsmakten. Motionerna avslås därför bl.a. med hänvisning till den ansvarsfördelning som gäller på djurskyddsområdet. Utskottet förutsätter dock att regeringen även i fortsättningen aktivt verkar för ett förbättrat djurskydd nationellt och inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-02-08
4

Beslut

Beslut: 2001-02-08

Protokoll med beslut