Egenskapskrav på byggnader

BoUs betänkande 1997/98:BoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Lågfrekvent buller (BoU4)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att initiera en översyn av i vilken utsträckning lågfrekvent buller förekommer i vår boendemiljö. Översynen ska även omfatta vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska eller helt eliminera detta buller. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-05
Betänkande 1997/98:BoU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut