Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

EU-parlamentarikers ekonomiska villkor ändras (KU25)

Lagen om arvoden till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, den så kallade företrädarlagen, ska bara i undantagsfall gälla för svenska EU-parlamentariker i fortsättningen. Bakgrunden till lagändringen är en ny ledamotsstadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner efter den 14 juli 2009. Företrädarlagen ska dock gälla för redan intjänade förmåner, som intjänad ålderspension. Dessutom ska bestämmelserna om inkomstgaranti ändras så att de närmare ansluter till de regler som gäller för svenska riksdagsledamöter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med vissa ändringar. Bland annat införs bestämmelser om jämkning av inkomstgaranti. Lagändringarna börjar gälla den 14 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd. Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-05-29
Trycklov: 2009-05-29
Reservationer 5
bet 2008/09:KU25

EU-parlamentarikers ekonomiska villkor ändras (KU25)

Lagen om arvoden till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, den så kallade företrädarlagen, ska bara i undantagsfall gälla för svenska EU-parlamentariker i fortsättningen. Bakgrunden till lagändringen är en ny ledamotsstadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner efter den 14 juli 2009.

Företrädarlagen ska dock gälla för redan intjänade förmåner, som intjänad ålderspension. Dessutom ska bestämmelserna om inkomstgaranti ändras så att de närmare ansluter till de regler som gäller för svenska riksdagsledamöter.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med vissa ändringar. Bland annat föreslås att bestämmelser om jämkning av inkomstgaranti införs. Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 14 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m830014
c25004
fp21007
kd18006
v01705
mp14104
Totalt26818063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Övergångsperiod till 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K8 yrkande 7 och 2008/09:Sk17 yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

3. Arvode och pensioner på nationell nivå, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkandena 2, 3, 4 i denna del och 5.

Reservation 3 (v)

4. Knytning av riksdagsledamöternas arvode till prisbasbeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkande 4 i denna del.

Reservation 4 (v)

5. Kostnadsersättning och traktamente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkande 6.

Reservation 5 (v)

6. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
2. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
3. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
4. lag om ändring i lagen (1996:304) om arvoden m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet med de ändringarna
a) att orden "utgår" respektive "utgå" i 1 kap. 1 § tredje stycket ska bytas ut mot ordet "lämnas",
b) beträffande 12 kap. att kapitlet ska ha rubriken "Överklagande",
c) att det i lagen införs två nya paragrafer 9 kap. 12 a och 23 §§ och nya mellanrubriker före dessa paragrafer, med den lydelse utskottet föreslår i bilaga 3 samt att ingressen ska ha den ändrade lydelse som föranleds av detta,
d) att lagens rubrik samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
5. lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen,
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:184.

7. Instruktionen för riksdagens arvodesnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd.