En ny lag om självdeklarationer ochkontrolluppgifter

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Självdeklarationer och kontrolluppgifter (SkU10)

Riksdagen beslutade om en ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Bestämmelserna blir mer strukturerade och lättillgängliga. Det införs en gemensam deklaration för alla fysiska personer och dödsbon med förtryckta kontrolluppgifter. Deklarationstidpunkten blir gemensam för alla självdeklarationer, den 2 maj. Kontrolluppgiftsskyldigheten utvidgas något i vissa hänseenden. Bl.a. ska kontrolluppgift för begränsat skattskyldiga - i normalfallet utländska betalningsmottagare - fr.o.m. år 2005 redovisa det utländska skatteregistreringsnumret. Revisorerna ska skicka in vissa orena revisionsberättelser till skattemyndigheten. Lagändringarna tillämpas i de flesta fall första gången vid 2002 års taxering.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 4 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-20
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-04
Reservationer 10
Betänkande 2001/02:SKU10

Alla beredningar i utskottet

2001-11-20

Självdeklarationer och kontrolluppgifter (SkU10)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Bestämmelserna blir mer strukturerade och lättillgängliga. En gemensam deklaration för alla fysiska personer och dödsbon med förtryckta kontrolluppgifter införs. Deklarationstidpunkten blir gemensam för alla självdeklarationer, den 2 maj. Kontrolluppgiftsskyldigheten utvidgas något i vissa hänseenden. Bl.a. ska kontrolluppgift för begränsat skattskyldiga - i normalfallet utländska betalningsmottagare - fr.o.m. år 2005 redovisa det utländska skatteregistreringsnumret. Revisorerna ska skicka in vissa orena revisionsberättelser till skattemyndigheten. Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i de flesta fall första gången vid 2002 års taxering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-12
4

Beslut

Beslut: 2001-12-12
11 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del.

2. Självdeklaration m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk24 yrkande 1 och 2001/02:Sk25 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

3. Ändrad beteckning på självdeklaration

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk26 yrkande 7.

Reservation 2 (m)

4. Deklarationsskyldighet för förmögenhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk25 yrkande 3, 2001/02:Sk26 yrkande 1 och 2001/02:Sk27 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

5. Företagens uppgiftslämnande

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motion 2001/02:Sk27 yrkande 3.

Reservation 4 (fp)

6. Revisionsberättelse

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motion 2001/02:Sk26 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

7. Utländska fondföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motion 2000/01:Sk805.

8. Utländsk betalningsmottagares skatteregistreringsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk26 yrkande 4 och 2001/02:Sk27 yrkande 4.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)

9. Tredjemanskontrollen

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:25 i denna del och avslår motion 2001/02:Sk26 yrkande 5.

Reservation 8 (m)

10. Besked om kontrolluppgiftens omfattning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk26 yrkande 6 och 2001/02:Sk27 yrkande 5.

Reservation 9 (m, fp)

11. Lagförslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till 1.lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter med den ändringen att 8 kap. 4 § erhåller följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse: ----------------------------------------------------- Regeringens förslag Utskottets förslag ----------------------------------------------------- 8 kap. 4 § ----------------------------------------------------- Kontrolluppgift om ränta och fordringsrätt behöver inte lämnas 1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor, ----------------------------------------------------- 2. om den sammanlagda 2. om den sammanlagda räntan i annat fall än räntan på konton i annat som avses i 1 understiger fall än som avses i 1 100 kronor under året för understiger 100 kronor en person, och under året för en person, och ----------------------------------------------------- 3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto. ----------------------------------------------------- 2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 3. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 4. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 5. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 6. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., 7. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 8. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 9. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 10. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 11. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 12. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, 13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 14. lag om ändring i lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor, 15. lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, 16. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 17. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 18. lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar, 19. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 20. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 21. lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2001/02:25 delvis i denna del, 2001/02:36 i denna del, 2001/02:42 i denna del, 2001/02:45 i denna del och 2001/02:46 i denna del.

Reservation 10 (m)