En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Arbetslöshetsförsäkring (AU13)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag till förändringar i arbetslöshetsersättningen. En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring införs den 1 januari 1998. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska bestå av en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Dagpenning ska utgå i form av grundbelopp som motsvarar det nuvarande kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) eller i form av inkomstrelaterad ersättning som är en motsvarighet till den inkomstrelaterade ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF-lagen). Innan den nya arbetslöshetsförsäkringen börjar gälla görs ett antal ändringar i ALF- och KAS-lagarna under 1997: Nya regler införs för hur det så kallade arbetsvillkoret ska uppfyllas. Huvudregeln innebär krav på sex månaders arbete på minst halvtid. Kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 75 till 80 procent av den tidigare inkomsten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1997-04-10, 1997-04-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.