En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Finansutskottets bet 2013/14:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2014

Beslut

Bättre statistik över finansmarknaderna (FiU31)

Det ska bli lättare för Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån, SCB, att samarbeta när det gäller att samla in och analysera statistik över finansmarknaderna.

Det ska skapas en gemensam databas med ekonomisk statistik hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen får direkt tillgång till. Finansföretag ska framöver kunna lämna uppgifter direkt till SCB och SCB ska kunna lämna ut statistiska uppgifter till Riksbanken och Finansinspektionen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-13. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-15
Trycklov: 2014-05-15
Reservationer 1
bet 2013/14:FiU31

Bättre statistik över finansmarknaderna (FiU31)

Det ska bli lättare för Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån, SCB, att samarbeta när det gäller att samla in och analysera statistik över finansmarknaderna.

Det ska skapas en gemensam databas med ekonomisk statistik hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen får direkt tillgång till. Finansföretag ska framöver kunna lämna uppgifter direkt till SCB och SCB ska kunna lämna ut statistiska uppgifter till Riksbanken och Finansinspektionen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
2. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
3. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
6. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
7. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
9. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
10. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
11. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) med den ändringen att "7 §" ska bytas ut mot "16 §",
12. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
13. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:161 punkterna 1-13.

2. Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi2 yrkandena 1-3, 2013/14:Fi3 och 2013/14:Fi274.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02104
FP20004
C17006
SD18002
V01702
KD18001
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag